Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Huviringid
Kullo
Kullo Ajutised muudatused õppetöös
Kullo
Kullo Koolikohustuslik ujumine
Kullo
Kullo Õppeaasta prioriteedid
Kullo
Kullo Õppekava
Kullo
Kullo Õppetasud
Kullo
Kullo Huviringi registreerimine
Kullo
Kullo Huviringist loobumine
Kullo
Kullo Õpetajale
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
HARJUMAA LASTE LAULU- JA TANTSUPIDU

Õppetöö korraldus

Print

Tallinna Huvikeskuse "Kullo" õppetöö periood on 1. septembrist kuni 31. maini, millele võib lisanduda suvine täiendav õpe Karepa laagris või muud tegevused.
Õppeperioodi ajal on Tallinna Huvikeskus  Kullo  avatud 7  päeva nädalas: esmaspäevast reedeni kella  8.00 – 22.00-ni  ja laupäeval  ning pühapäeval kella 8.00- 20.00-ni.
Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ja ürituste kavale; suvine õppetöö Karepa laagris vastavalt laagri graafikule.

Õppuri õigused ja kohustused
1. Õppuril on õigus:
•   tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huviringide  õppekavade ja huvikooli põhimäärusega;
•   valida oma huvidele ja võimetele vastav huviring/ringid;
•   saada huviringi  õppekavale  vastavat õpetust/tegevust;
•   kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.  
2. Õppur on kohustatud:
•   käituma  vastavalt  Kullo kodukorrale
•   hoidma huvikooli kasutuses olevat vara ja kahju tekitamisel selle hüvitama;
•   täitma muid seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud kohustusi.
3. Huvikool on kohustatud tagama  õppuri huvikoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

Õppe- ja ainekavade   põhimõtted
Huviringide õppe- ja ainekavade koostamisel, ringide, laagrite ning projektide tasandil õpetust kavandades ning läbi viies  lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
•    õppekava seab üldised õppesihid, õpetust varieeritakse õpilaste erinevatest võimetest ja arenguvajadustest lähtuvalt;
•    õppekava vastab Kullo ja riiklike õppekavade (vastavalt laste vanusele üldhariduse, alushariduse riiklik õppekava) põhimõtetele ja üldeesmärkidele;
•     õppe-kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi nii teadmiste, tunnete kui tegevuse tasandil;
•    tagatud on kõikide õpilaste ja iga üksiku õpilase areng;  
•    eesmärgiks  on õpilase õpi- ja tegevushuvi hoidmine   ning  arendamine;  
•    õpilane ja lapsevanem saavad osaleda õpilaste arengut ja õpet puudutavate küsimuste arutamisel ja otsustamisel;
•    õppekava on avatud pidevaks edasiarendamiseks ja korrigeerimiseks vastavalt muutustele ümbritsevas maailmas, kultuuris ja tehnikas.

Võõrkeelte õpetamine
Tallinna Huvikeskuses "Kullo" on võimalik õppida soome keelt  algajatel. Tunnid toimuvad  gruppide komplekteerumisel tunniplaani alusel.

Õpilaste  hindamine
Hindamine ja analüüs on üks osa õppe-ja kasvatusprotsessist, süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta. Teavet analüüsides saavad nii õpetaja kui ka õpilane tagasisidest õppimise ja õpetamise kohta ning lähtuvad sellest edasise õppe kavandamisel.

Hindamise alus
Õpitulemustele  hinnangute ja hindamise korra koostamisel on lähtutud huvikooli seadusest (vastu võetud 21.12.2006)  ja  huviharidusstandardist (Haridus- ja teadusministri 21.03.2007 määrus nr 24).
Vastavalt vajadusele toimuva hindamise eesmärgiks on toetada õpilase arengut õpingutes. Hindamine põhineb erinevatel tagasiside viisidel ja enesehindamise suunamisel, on julgustav ja motiveeriv. Hinnangute andmine ja  hindamisviisid valib huviringi õpetaja tulenevalt huviringi spetsiifikast ning  need on lahti kirjutatud huviringide õppekavades. Õpetaja informeerib õpilasi hindamisviisidest ning  sellest, mida ja millal hinnatakse.

Hindamine eesmärgid:
•    motiveerida õppureid oma võimeid ja andeid valitud erialal jätkuvalt arendama
•    kasvatada õpilaste eneseusku ja suunata adekvaatse enesehinnangu kujunemist
•    anda õpilasele teavet muutuste kohta  tema arengus ja õpiedukuses – mida õppisin, mida oskan
•    suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel
•    anda teavet õpilase arengu kohta lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale)
•    määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused

Hindamise viisid
Kooskõlas huviringide õppekavadega kasutatakse hindamiseks erinevaid viise:
•    sõnaline (analüüs/hinnang), mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidest tulemustest, vajakajäämistest ning võrreldakse tema arengut varasemate saavutustega
•     kokkuvõttev numbriline hinne viiepalli süsteemis (pilliõppes), kus õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse huviringi õppekavas toodud oodatavate õpitulemustega
•    koolisisene arvestuslik hindamine - eksam, arvestus
•    koolisisene  ja -väline  hindamine,
 kus hindamise aluseks võivad olla esinemised, kontserdid, võistlused, näitused, festivalid, konkursid, praktiline töö , rühmatöö, lõputöö kaitsmine, etendus, normatiivide täitmine  jms.
Tõendusmaterjalideks hindamise kohta võivad olla näiteks õpimapid (näit. kunstis, ABC stuudios jm), videosalvestused kontsertidest (muusika, tants jt) ja tundidest, fotod, võistlustulemuste protokollid (tehnikaringid, koolikohustuslik ujumine), hinnetelehed normatiivide täitmise kohta (ujumises), saadud  au- ja tänukirjad konkurssidelt, võistlustelt, näitustelt; väljastatud tunnistus  jm. Mis see täpsemalt on, sõltub huviringi spetsiifikat,  õpetaja  ja  õpilaste otsustest ning õppekavas välja toodud variantidest. Kõik õppekava läbinud õpilased saavad õppeaasta lõpus tunnistuse.
Hindamise protsessi kaasatakse ka  õpilased, kes ka ise annavad  hinnangu oma arengu ja eesmärkide saavutamise kohta. Õpetaja ja õpilase enda hinnanguid võrreldakse oodatavate õpitulemustega. Tulemused fikseeritakse ja võetakse aluseks õpilase üleviimise või suunamise kohta järgmisele tasemele või teise kooli.

Hindamise teavitamine
•    Huviala  teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele huviringide õpetajad    
•    Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet  oma arengu kohta õpingutes
•    Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase hindamise korralduse kohta ning saada teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud hinnanguid.

Hinnangu ja hinde vaidlustamine
•    Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.
•    Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

NB! huviringide õppekavad on iga huviringi sisulehel, õppekava lingi all.
 

Märts 2023
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass