Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Autoring
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, soovi korral võivad õpilased jätkata
Maht tundides: 4 õppetundi nädalas, 148 õppetundi aastas
Õppekeel: eesti ja vene keel
Lisaained: teooriatunnid, garaa˛itunnid, sõidutunnid
Õppevormid ja meetodid: praktilised sõidutunnid,auto hooldustunnid garaa˛is, teooriatunnid: liiklusohutuse analüüs video- ja fotomaterjalidega, autoralli võistlused
Vastuvõtutingimused: vanus alates 10. eluaastast,õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: tehnika
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Ringi tegevuse eesmärkideks on pakkuda noortele tehnikahuvilistele võimalust vaba aja eesmärgipäraseks sisustamiseks, tehnikaga praktiliseks tutvumiseks ning autospordiga tegelemiseks.
Õppeprotsessi käigus omandavad õpilased auto juhtimise oskused, õpivad tundma autoehitust ja liiklusmäärustikku, tutvuvad autospordi ajaloo ning tänapäevaga. Läbi vigursõidu treeningute saavutavad autovalitsemisoskuse ja gabariitide tunnetamise nii edaspidi kui tagurpidi liikumisel, õpivad valitsema autot ka libedal teel.Tutvuvad võistlusmäärustiku, ohutusnõuete, sportautodele esitatavate tehniliste tingimuste, noortele autosportlastele esitatavate nõuetega, autosportlase litsentsi eksami sooritamise tingimuste, võistlusdokumentide, kohtunike töö, autoralli üldpõhimõtete, legendide koostamise, ralliks ettevalmistusega.
Praktilises osas külastame erinevad asutusi, kus õpilased saavad näha erinevad autoalaseid elukutseid, et oleks ettekujutus automaailmast.
 
III Õppetöö korraldus ja õppe sisu.
 
Õppetöö jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks. Teooriatunnid toimuvad selleks ettenähtud klassiruumis. Praktilisi oskusi omandatakse platsil sõites, treeningutel, garaa˛itundides ja võistlustel. Õpilaskontingent on õpilaste vanust ja rahvust arvesse võttes jagatud gruppidesse. Õppetöö maht nädalas on 4 õppetundi, millest 2 tundi on teooriat ja 2 tundi praktikat.
 
 
  1. Teoreetiline õpe klassiruumis
 
Nr
 Teemad
                  Tunde
1.
Autoliigid.
2
2.
Liiklejad. Liiklusohutus.
2
3.
Liiklusmärgid
14
 
                             Hoiatusmärgid
 
 
                             Keelu-ja mõjualamärgid.
 
 
                             Kohustusmärgid.
 
 
                            Ohutusmärgid
 
 
                             Juhatusmärgid.
 
 
                             Teeninduskohamärgid, Lisateatetahvlid
 
4.
Liiklejatevaheline suhtlemine ja liiklusohutus.
2
5.
Juhi märguanded.
2
 
Libedasõidu viideotunnid. (MNT Lõppaste koolitus)
2
6.
Ristmike ületamise põhimõtted.
8
 
                            Võrdsed ristmikud. Liiklusohutus.
              
 
                            Reguleeritud ristmikud. Liiklusohutus.
 
 
                            Ühesuunaliste teede ristmikud. Liiklusohutus.
 
7.
Ringristmik. Ringliiklus teistes riikides.  Liiklusohutus.
10
 
                            Tondi ringid. Liiklusohutus.
 
 
                            Mustamäe ringid. Liiklusohutus.
 
 
                            Õismäe ringid . Liiklusohutus.
 
 
                            Rocc-al-Mare ja Viru ristmikud. Liiklusohutus.
 
 
MNT Videod (Juhtimisvõtted, liiklusturvalisus, ...)
2
8.
Sõidu lõpetamine ja parkimine. Sõidu kavandamine riski vältimise eesmärgil.
2
9.
Möödasõit ja vastassõitjaga kohtumine.
2
10.
Sõitmine pimedal ajal. Liiklusohutus.
2
11.
Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral. Liiklusohutus.
2
12.
Sõitmine rasketes teeoludes.
2
13.
Tulede kasutamine.
2
14.
Aktiivne turvalisus.
2
15.
Passiivne turvalisus.
2
16.
Ralli ajalugu. Ohutus rallil.
2
17.
Tutvumine autoralli üldpõhimõtetega.
2
18.
Autospordi kohtuniku töö, esitatavad nõuded.
2
19
Kordamine
6
 
                                                                                      Tunde kokku
74
 
 
  1. Garaa˛itunnid
 
Nr
Teemad
Tunde
1.
Garaa˛iga tutvumine ja ohutus garaa˛is. Auto ehitus. Auto põhiosad.
2
2.
Mootorid., nende osad ja liigid
2
3.
Sisselaske süsteem. Karburaator. Õhufilter. Hooldus. Väljalaske süsteem
2
4.
Praktiline turvalisus. (Õhkpadja laskmine, tarvarihmad, helkuri koolitus.                             
2
5.
Süütesüsteem
2
6.
Õlitussüsteem. Õlifilter, õli liigid
2
7.
Jahutussüsteem
2
8.
Tallinna Tehnika Kõrgema Kooli külastus.
2
9.
Armatuurilaud. Elektrisüsteem. Aku, generaator.
2
10.
Pidurisüsteem.
2
11.   
Tehnoülevaatus Punkti külastus.
2
12.
Roolisüsteem.
2
13.
Sidur. Siduri vahetuse põhimõte. Hooldus.Käigukast. Hooldus.
2
14.
AUDI keskuse külastamine.
2
15.
Sillad. Vedrustus. Ratta vahetus.
2
16.
Kere. Kere hinnang, roostetavus. Hooldus.
2
17.
Sõjaväeosa/Traktori hooldus.  külastamine.
2
18.
Auto varustus ja tarvikud
2
19.
Garaa˛i põhivara. Puhtus.
1
.
 
 
 
                                                                                    Tunde kokku
37
 
 
 
 
 
3. Praktilised sõidutunnid
 
Nr
Teemad
Tunde
1.
Tutvumine sõiduauto ehituse ja juhtimise alustega.
1
2.
Õppesõit platsil.
8
3.
Sõiduautode vigursõidu elemendid. Nende läbimise iseärasused.
3
4.
Treeningsõit vigursõidurajal. (v.t. Lisa 1)
20
5.
Sõiduauto valitsemise põhimõtted libedal teel. Treening.
2
6.
Treeningsõit lumel ja jääl.
2
7.
Autospordivõistluste külastamine.
 
8.
Osavõtt lumeraja võistlustest.
 
9.
Osavõtt võistluste ettevalmistamisest ja osalemine sellel kohtuniku või võistlejana.
 
10.
Valmistumine autotralliks.
 
11.
Legendi koostamise ja aja arvestamise põhialused autorallis.
1
12.
Vigursõiduvõistlusteks ettevalmistamine ja võistlustel osalemine.
 
 
                                                                                  Tunde kokku
37
Oodatavad õpitulemused
 
Kullo autoringi õppeprogrammi läbinud õpilane omab hea autojuhtimise oskuse, tunneb liikluseeskirju, omab teadmisi ohutustehnikast ning oskab toime tulla lihtsamate autoremondi töödega. Kindlasti teab ta ka, mis asi on autosport ja kuidas peab käituma autosportlane võistlustel. Ringi õppeprogrammi läbinud õpilased omavad häid eelteadmisi õpingute jätkamiseks autokoolis ning sealsete autojuhieksamite sooritamiseks.
 
V Hindamine
 
Hindamise peamiseks vormiks tagasiside andmine õpilase sõiduoskuste ja praktiliste teadmiste kohta. Võistlustest osavõtjad saavad tagasisidet ka võistlustulemuste näol. Ebaõnnestumiste korral analüüsitakse koos õpetajaga tehtud vigu, tuletatakse meelde õpitud teoreetilisi teadmisi ja kavandatakse õiged meetmed edukateks sooritusteks. Oluline on õpilaste innustamine ja julgustamine.
 
VI Kasutatud kirjandus:
 
 
1. B kategooria ja B-1 alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava (Vastu võetud teede- ja sideministri määrusega nr 62 05.06.2001
2. Lauri Koger „Liiklusõpik” 2007
3. Koit Klimberg „Õpi sõitma” 1998
4. Henn Kullerkupp „Sõiduauto õppematerjal” 2005
5. Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid
 

 
Lisa 1
Vigursõiduraja harjutused
1.      Piiratud alal tagasipööramine
Harjutuse sisu
Auto tuleb piiratud alal tagasi pöörata ühe lisamanöövriga (tagurdamisega) ja jätkata sõitu esialgsele vastupidises suunas.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) harjutuse sooritamiseks ettenähtud piiridest väljumine;
2) täiendava lisamanöövri sooritamine;
3) vale käigu kasutamine sõidu alustamisel;
4) mootori seiskumine;
5) mittesujuv (hüppeline) sõitmine.
2 . Tagurdamine otsesuunas
Harjutuse sisu
Tagurdada autoga (autorongiga) sirgjooneliselt 10–20 m ja peatuda nii, et sõiduki pikitelg on paralleelne tee äärega.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) sõidujoonest kõrvalekaldumine ja alast väljumine;
2) peatumine mitteparalleelselt tee äärega;
3) mootori seiskumine;
4) mittesujuv (hüppeline) sõitmine.
3.       Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele
Harjutuse sisu
Tagurdada kahe auto vahele, seejärel edasi- ja tagasikäiku kasutades parkida auto nõuetekohaselt (auto ei tohi olla kaugemal kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest*). Väljasõidul tagurdada ja seejärel sõita parkimiskohalt välja.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) auto vale paigutus, näiteks teise auto blokeerimine;
2) auto pikitelg ei ole paralleelne sõiduteed tähistava äärega;
3) mootori seiskumine;
4) mittesujuv (hüppeline) sõitmine;
5) auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele;
6) auto parkimine kaugemal kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest.
Sõiduteed tähistavaks ääreks on vastav teekattemärgis või sõidutee äärekivi.
4. Edaspidi slaalomi sõitmine
Harjutuse sisu
Läbida rada slaalomsõiduga, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt poolt, kord teiselt poolt.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) kujundi vahelejätmine;
2) slaalomiraja piiridest väljasõitmine;
3) mittesujuv (hüppeline) sõitmine;
4) mootori seiskumine.
5. Tagurpidi slaalomi sõitmine
Harjutuse sisu
Läbida rada slaalomsõiduga tagurpidi liikumisega, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt poolt, kord teiselt poolt.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) kujundi vahelejätmine;
2) slaalomiraja piiridest väljasõitmine;
3) mittesujuv (hüppeline) sõitmine;
4) mootori seiskumine.
6. Tagurdamine boksi pöördega
Harjutuse sisu
Auto tagurdamine boksi 90º pöördega. Peatumine boksis ja väljasõit boksist. Boksi sõidu ja sealt väljasõidu suuna määrab eksamineerija.
Hindamisel arvestatavad vead:
1) auto mis tahes osa läheb üle boksi tähistava ääre;
2) mootori seiskumine;
3) mittesujuv (hüppeline) sõitmine;
4) lisamanöövri kasutamine (v.a autorong, mille puhul on lubatud ühe lisamanöövri kasutamine sõidutrajektoori korrigeerimiseks).
Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
23.10.2021 KT Stuudio tantsijad osalevad Spotlight Challenge võistlusel
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass