Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
KULLO EELKOOL
Kullo
4. a EELKOOL
Kullo
Kullo
5. a EELKOOL
Kullo
Kullo
6. a EELKOOL
Kullo
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
MÕTTEMÄNGUD
Kullo
Kullo
TEATRIRING
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

Õppekava     

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
ABC stuudio
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 – 2 õppeaastat
Maht tundides:   8 tundi nädalas – 272 tundi aastas
              6 tundi nädalas – 204 tundi aastas
              4 tundi nädalas – 136 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Ained: kunstiõpetus ja meisterdamine, muusikaõpetus, mängutund, looduslugu, emakeel, matemaatika, inglise keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, vestlused, õppe- ja rollimängud, näitused, näituste külastamine, esinemised, kontserdid
Õppevaldkond: üldkultuur
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
ABC stuudios on erinevad rühmad, milles õppeained varieeruvad.
4 tundi nädalas: kunstiõpetus ja meisterdamine, muusikaõpetus, emakeel, matemaatika
6 tundi nädalas: kunstiõpetus ja meisterdamine, muusikaõpetus, emakeel, matemaatika, inglise keel, mängutund
8 tundi nädalas: kunstiõpetus ja meisterdamine, muusikaõpetus, emakeel, matemaatika, looduslugu.
 
Huviringi ülesandeks on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust ja äratada huvi erinevate huvitegevuse valdkondade vastu.
Huviringis arvestatakse võimaluste piires iga lapse võimete ning isikupäraga. Püütakse avastada laste andeid ja võimeid, soodustakse ja toetatakse nende edaspidist huvitegevust. Igas tunnis pannakse rõhku laste loovuse arendamisele, aga samas ka õppimisoskuste kujundamisele ja lapse isiksuse üldisele arengule. Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete toetamine ning iga lapse julgustamine ja tunnustamine. Õpetamise eripäraks võiks pidada mitmete huviringide õpetajate kaasatust ABC stuudio töösse, kus igaüks rikastab õppeprotsessi oma isikupärase lähenemisega.
Senine Huvikeskuse Kullo praktika on näidanud, et paljud ABC stuudio läbinud õpilased jätkavad hiljem õpinguid Kullo erinevates huviringides.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Meie eesmärgiks on erinevate õppeainete kaudu:
•     Toetada laste emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut nõnda, et tugevneksid eeldused õppimiseks ja toimetulekuks.
•      Luua lastele arengut soodustav keskkond, kus on tagatud turvatunne ja arvestatakse laste ealiste, sooliste ja individuaalsete iseärasuste ning vajadustega.
•      Soodustada igati laste kasvamist otsustus-, vastutus- ja valikuvõimelisteks, heasoovlikeks ja koostöövalmis inimesteks.
•      Toetada lapsi ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.
•      Teha koostööd lastevanematega, aidata neil kasvatada oma lastest mitmekülgselt arenenud isiksusi.

Teadmiste, oskuste, vilumuste kujundamisel ning arendamisel peame oluliseks:
-       Hoida lapse mõistus uudishimulik, paindlik ja avatud.
-       Arendada vaatlusoskust ja mõtestatud taju st näha seoseid ja neid seletada.
-       Arendada kõnet ja väljendusoskust.
-       Arendada mälu ja mõtlemist.
-       Arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust.
-       Tagada peenmotoorika maksimaalne areng.
-       Kasvatada hoolimist keskkonna, oma maa ja ühiskonna vastu.
-       Arendada oskust kriitiliselt mõelda ja valikuid teha.
-       Süvendada viisakusreegleid ja viisakusväljendite kasutamist.
-       Eetiliste tundmuste süvendamine: ausus, õiglus, headus, julgus, tõde, tagasihoidlikkus.
-       Arendada ilumeelt, õpetades nägema ja hindama ilu enda ümber.
-       Äratada huvi erinevate kunstiliikide vahel.
-       Tajuda rahvakunsti olemust, kordumatust ja ilu.
-       Õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine.
-       Süvendada eneseusku.
-       Tunnetada oma kohta (kodus ja huviringis), turvalisusetunde tajumine.
-       Õpetada kinni pidama reeglitest, nii mängus kui igapäevaelus.
-       Õpetada väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslaste tunnetega.
-       Õpetada tegutsema koos ühise eesmärgi nimel.
-       Süvendada teistega arvestamise oskust ja soovi säilitada enese ümber sõbralik õhkkond.
-       Süvendada suhtlemisoskust igapäevaelu erinevates olukordades.
-       Arendada võimet olla ise probleemide avastajaks ja lahendajaks.
 
III Õppetöö sisu
Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetöö toimub 5-aastastel 1 kord nädalas 4 õppetundi korraga, 6-aastastel 2 korda nädalas 4 õppetundi korraga või 1 kord nädalas kas 6 või 4 õppetundi korraga.
Toimuvad järgmised tunnid, mõned neist varieeruvad erinevates gruppides: kunstiõpetus, muusikaõpetus, mängutund, looduslugu, emakeel, matemaatika, inglise keel. Erinevaid õppeaineid seostatakse omavahel.
Kunstiõpetus – vaatlemine, joonistamine, maalimine, meisterdamine, voolimine, erinevate materjalide tundma ja kasutama õppimine.
Muusikaõpetus – laulmine üksi ja koos, pillimäng, muusika kuulamine, muusikalis - rütmiline liikumine, rütmitaju ja esinemisoskuse arendamine.
Mängutund – lauamängude, Aliase ja teiste mõtlemist arendavate mängude õppimine, koostöövalmiduse arendamine.
Looduslugu – tutvumine ümbritseva loodusega - kivid ja kivistised, taimed, loomad, inimesed. Oma koha tunnetamine maailmatervikus.
Emakeel - omavahelise suhtlemise ja selge väljendusoskuse kujundamine, väärtushinnangute kujundamine lastekirjanduse ettelugemise ja vestluste kaudu, tundekasvatus, ükseisest hoolimine ja erinevuste mõistmine ning väärtustamine, huvi äratamine lugemise vastu ja jõukohane lugemine, pliiatsiharjutused, õppe-, sõna- ja näpumängude mängimine, pühade ja tähtpäevade tähistamine, esinemisjulguse arendamine.
Matemaatika – tutvumine ümbritseva maailmaga uurimise, võrdlemise ja katsete abil, tutvumine arvudemaailmaga, mõtlemist arendavate ülesannete lahendamine, pliiatsiharjutused. Enese ja ümbritseva parem tajumine ajas ja ruumis.
Inglise keel - inglise keelse sõnavara omandamine kuulamise teel, mälu treenimine inglisekeelsete laulude ja rütmimängude abil, sõnavara seostamine liigutuste ja teiste eneseväljendusvahenditega.
 
IV Ainekavad ja oodatavad õpitulemused
I 6-aastastele
1.Kunstiõpetus ja meisterdamine
Eesmärgid:
•        Areneb lapse käeline tegevus.
•        Laps õpib vaatlema ja kujutama erinevaid objekte, esemeid ja nähtusi.
•        Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•        Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•        Areneb lapse silma ja käe koostöö.
•        Laps tutvub erinevate materjalide ja tehnikatega.
•        Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab materjale säästlikult.
 
Kunstiõpetus ja meisterdamine hõlmab:
Töövahendite kasutamist: pliiatsid, rasvakriidid, käärid, pintslid, voolimispulgad jne.
Värvide kasutamist, segamist.
Erinevate materjalide tundmist ja kasutamist: kriidid,õlipastellid, kuivpastellid, siidi- ja nöörpaber, akvarellpaber, plastiliin, savi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne
Oodatavad õpitulemused:
Oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale: värvipliiatseid, kriite, guaššvärve, värvilisi paberid, plastiliini jne.
Oskab segada värve, tunneb värviõpetuse algtõdesid, teab millised toonid tekivad erinevate põhivärvide kokkusegamisel, kuidas saab tooni muuta valge ja musta lisamisel. Nimetab erinevaid värvitoone (hallikas, taevasinine jne).
Oskab kasutada erineva suurusega pintsleid olenevalt kujutatavast objektist.
Oskab kasutada erinevaid tööriistu ja vahendeid - kääre, liimi, voolimispulka jne.
Oskab kujutada olulisemaid objekte - inimesi, loomi, loodust, ümbritseva keskkonna esemeid maali ja joonistamise vahenditega.
Oskab voolida loomi, linde ja teisi lihtsamaid loodusobjekte. Kasutab iseseisvalt voolimismaterjale, arvestades nende eripära.
Oskab mõtelda loovalt, luua teistest erinevat, isikupärast lahendust.
Oskab vaadelda ja näha, saab ümbritsevast tegelikkusest ainet kujutamiseks. Kirjeldab värve ning tajub meeleolu.
Oskab fantaseerida ja välja mõelda, luua pildis või ruumilises objektis omaenda maailma.
On käeliselt osavuselt oma vanuseastme tasemel.
Külastab Kullo galerii  näitusi ja oskab seal käituda.
 
Töövahendid:
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Guašš- ja akvarellvärvid. Kunstiraamatud.
 
2. Muusikaõpetus
Eesmärgid:
•     Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest
•     Laps suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale
•     Laps suudab ennast looval väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu
      Laps tunneb   erinevaid lastepille ja oskab neid käsitseda     
•     Laps õpib end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama.
•     Laps omandab nii kollektiivse kui individuaalse musitseerimise ning esinemise oskuse - suudab musitseerida nii rühmas kui üksi.
 
Muusikaõpetus hõlmab:
Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja jõukohasust.
Suur rõhk on  nn mudellauludel ning kajamängudel
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, muusika- ja kultuurielu sündmusi.
Toetutakse rahvakalendrile, mille tavade järgimine lastele mõistetaval viisil aitab süvendada rahvustunnet, tajuda minevikku, mõista olevikku ja mõelda tulevikule.
Tutvumist helimaailmaga.
Eesmärgistatud muusika kuulamist.
Hääleaparaadi, diktsiooni ja hingamise ettevalmistamist.
Rütmi- ning viisitaju arendamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhe muusikasse.
Laulab väljahingamisel loomuliku häälega
Esitab õpetaja seatud tantse, kasutades õpitud tantsuelemente
Kuulab huviga laulu ja muusikapala
Väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid erinevate muusikaliste tegevuste kaudu - laulmine, liikumine, pillimäng.
Mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmipille
Oskab end musitseerides vabalt ja loovalt väljendada.
Esineb julgelt ja enesekindlalt.
Laulab peast õpitud rahva-ja lastelaule
 
Töövahendid:
Rütmipillid, plaatpillid,  erinevad laulukogumikud, CD-d, liikumisvahendid, näitvahendid, metoodilised vahendid vajaminevad kontoritarbed (kilemapid, paberid, pliiatsid, kleeplindid, CD toorikud jne)
 
3. Looduslugu
Eesmärgid:
•        Läbi loodusteemade käsitlemise tuua lapseni elu ees imetlust ja aukartust äratav aspekt.
•        Aidata kujundada lapse maailmapilti rõhutades inimese elu harukordsust ja tähtsust.
•        Avardada lapse maailmamõistmist ja ärgitada teda esitama küsimusi elu kohta.
•        Aidata leida seoseid elu erinevate vormide vahel.
•        Läbi vahetu ja praktilise tegevuse aidata lapsel mõista loodust ja oma kohta tervikus.
•        Õpetada hoolivust, kohusetäitmist ja vastutuse võtmist eluslooduse näidete varal.
•        Õpetada lastele säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda läbi igapäevaste ja tavaliste toimingute.
 
Looduslugu hõlmab:
Sissejuhatavad teemad. Elu meis ja meie ümber. Aastaajad, kohastumine looduses.
Elu kivide kuningriigis Praktilised tegevused. Kivististe uurimine, kristallide (suhkru, soola) kasvatamine.
Kivide kasulikkus. Areng ja muutumine.
Elu taimede kuningriigis. Taimed ja inimesed. Kohastumise ja elujõu imed. Kasvamise ime. Kuidas taimed „abistavad“ üksteist. Katsed taimedega.
Elu loomade kuningriigis. Arengu imed. Kurjuse ja loomuse lahtimõtestamine loomariigi näitel. Inimese ja looma meeleorganid, suhtlemisviisid, märkide keel.
Mida õppida loomadelt. Inimeste ja loomade omavahelised suhted.
Elu inimeste kuningriigis.
Millised suured kingitused on inimene saanud looduselt? Mida me oleme kaotanud.
Inimese vabadus ja vastutus. Andmine ja saamine.
Seoste leidmine looduses läbi mänguliste tegevuste.
Seosed looduses. Eluvormide koostöö, konkurents, üksteise abistamine ja mitmekesised suhtlemisviisid.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab märgata looduse imelist poolt.
Laps mõistab, et kõik muutub ja areneb.
Laps teab, et „armastuse keel“ on arusaadav kõigile eluvormidele.
Laps teab, et kõik eluvormid looduses on üksteisega seotud
Laps teab looduses liikumise tähtsamaid reegleid.
Laps on praktiliselt kasvatanud seemnest taime, suhkrulahusest suhkrukristalli.
Laps oskab jutustada oma lugu. Oskab muinasjuttudest välja tuua olulised õpetlikud sõnumid.
 
Töövahendid:
HK Kullo loodusklassis on olemas tundide läbiviimiseks 14 stereomikroskoopi, luubid, pliiatsid jne. Praktiliste katsete läbiviimiseks on samuti kasutada taimede, seemnete ja putukakogud ning raamatud. Klassis on akvaarium. Töölehed ja õppematerjal on õpetaja enda koostatud, et lastel oleks huvitavam ning et see ei kordaks lasteaias kasutuselolevaid loodusloo materjale.
 
4. Emakeel
Eesmärgid:
•        Laps tutvub tähtedega, omandab lugemisoskuse vastavalt oma individuaalsele võimekusele.
•        Laps harjutab lihtsamaid kirjutamisvõtteid.
•        Laps väljendab ennast täislausetega ja õpib kasutama omandatud sõnavara.
•        Laps suhtub kaaslastesse heatahtlikult.
•        Laps kuulab õpetajat, kaaslasi ja kirjanduspala ning mõistab kuuldu tähendust.
•        Lapses kujuneb heatahtlik ja austav suhtumine kõigisse inimestesse ja nende poolt loodud väärtustesse.
 
Emakeeleõpetus hõlmab:
Sõnavara laienemist, õiget hääldamist ja õigeid grammatilisi vorme kõnes.
Ümbritseva elu ja piltide vaatlemist koos vestlusega, jutustamisoskust.
Tutvumist eakohase lastekirjandusega õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Jutustamist ja luuletuste õppimist ning esitamist kuulamise baasil.
Lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamist. Jõukohast lugemist.
Käelihaste ja rütmitunde arendamist.
Mõtlemist arendavaid mänge (õppemängud, sõna- ja näpumängud).
Tutvumist kalendriaasta pühade ja tähtpäevadega.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps eristab häälikute esinemisjärjekorda ja häälikuühenditeta sõnas kuulmise järgi teistest pikemat häälikut.
Laps väljendab end õigesti ja selgesõnaliselt. Oskab rääkida endast, teab oma aadressi, vanemate nimesid ja eriala.
Laps loeb suurtähtedega ja vastab teksti kohta esitatud küsimustele täislausetega.
Laps jutustab pildi või teema järgi, andes edasi põhisisu ja olulisemad detailid.
Laps kuulab ja jutustab ümber etteloetud lugusid, jutustamise ajal parandab ja täpsustab oma teksti.
Laps kirjutab suurtähtedega.
Laps arvestab teistega ning suhtleb viisakalt ja sõbralikult.
Laps julgeb teiste ees esineda.
 
Töövahendid:
tahvel, kirjutusvahendid, kõik aabitsad, lasteajakirjad, liikuvad aabitsad, pabertahvel, videomaterjal, paber, lastekirjandus, töövihikud, lauamängud, tähe- ja sõnamängud, gloobus
 
5. Matemaatika
Eesmärgid:
•        Laps omandab uusi teadmisi ning oskab neid seostada varemtuntuga.
•        Laps tutvub hulga mõistega ning õpib esemete võrdlemist. Õpib leidma erinevusi, sarnasusi, seoseid piltülesannetes.
•        Laps õpib loendamise põhimõtteid, numbrite tundmist ja kirjutamist 1-20
•        Laps õpib 10 piires liitma ja lahutama
•        Laps tutvub mõõtmise põhimõtetega, mõisted: 1cm, 1m, 1g, 1kg, 1l
•        Laps õpib tundma geomeetrilisi kujundeid.
•        Laps õpib tundma kella, mõisted: täis-, pool-, veerand- ja kolmveerandtund.
•        Laps õpib tundma nädalapäevi, kuid, aastaaegu, mõistet: aasta.
•        Laps tutvub arvudega, tunneb arvude rida 1-12 ja omandab loendamisoskuse.
•        Laps valmistub numbrite kirjutamiseks, tehes eelharjutusi ja numbrite kirjutamise harjutusi, hoiab õigesti pliiatsit.
 
Matemaatika hõlmab:
Mõisted üks ja mitu; paar ja hulk.
Esemete rühmitamist sarnasuse alusel.
Esemete hulga kindlaksmääramist loendamise abil ja hulkade võrdlemist.
Geomeetrilisi kujundeid.
Arvude rea 1-10 loendamist, järjestamist. Järgarve.
Ajamäärused: päev, nädal, kuud, aastaajad ja aasta.
Terve, pool, veerand, kolmveerand.
Mõõtmise olemust.
Mõõtmise ja arvu omavahelist seost.
Eelnev ja järgnev arv.
Varem, hiljem, praegu – nendevahelist seost.
Suurem, väiksem, võrdne – nende tähistamist.
Liitmise ja lahutamise mõistmist, nende tähistamist.
Kell. Aja mõõtmine täistundides.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab seostada uusi teadmisi varemtuntuga.
Laps teab, mis on hulk ning oskab esemeid omavahel võrrelda. Leiab erinevusi, sarnasusi, seoseid piltülesannetes.
Laps tunneb loendamise põhimõtteid ja numbreid. Oskab kirjutada numbreid 1-20.
Laps liidab ja lahutab 10 piires.
Laps oskab mõõta pikkust, kaalu, mahtu kokkulepitud mõõtevahendiga.
Laps tunneb geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, ristkülik, kolmnurk, eristab ruumilisi kujundeid (kera, kuup, risttahukas, püramiid) tasapinnalistest kujunditest.
Laps tunneb kellal täistundi teab mõisteid: pool-, veerand ja kolmveerandtund, koostab päevakava.
Laps tunneb nädalapäevi, kuid, aastaaegu, mõistet: aasta
Laps tunneb arve 1-12 ja oskab loendada.
Laps oskab kirjutada numbreid ning hoiab õigesti pliiatsit.
Laps oskab koostada matemaatilisi jutukesi kahe etteantud hulga järgi.
 
Töövahendid:
tahvel, pliiatsid, paber, raamatud, mitmed õppe- ja lauamängud, töölehed, arvutamisraamatud eelkoolile, geomeetrilised kehad, mõõduvahendid (joonlauad, kaal), pabertahvel, arvukaardid, kell

6. Inglise keel
Eesmärgid:
•        Areneb lapse võõrkeele mõistmine läbi eakohaste mängude ja tegevuste.
•        Areneb lapse inglisekeelne sõnavara kuni 200 väljendini.
•        Laps püüab kasutada omandatud väljendeid erinevates situatsioonides.
•        Areneb lapse loov eneseväljendus käelise, kehalise, verbaalse ja visuaalse tegevuse kaudu.
 
Inglise keele tunnid hõlmavad:
Inglise keelse sõnavara omandamist kuulamise teel.
Mälu treenimist inglisekeelsete laulude ja rütmimängude abil.
Sõnavara seostamist liigutuste ja teiste eneseväljendusvahenditega.
Käelist tegevust seoses vastava temaatikaga.
Töölehtede täitmist.
Eakohaste teadmiste rakendamist ja arendamist läbi inglise keele.
Piltide ja teiste visuaalsete abimaterjalide kasutamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab pildi järgi öelda inglisekeelseid sõnu
Laps suudab kuulmise järgi sõnadest aru saada ja neid suuliselt eesti keelde tõlkida
Laps oskab hääldada inglisekeelseid sõnu õigesti
Laps oskab lihtsamaid inglisekeelseid väljendeid
Laps õpib aru saama ja esitama väikseid dialooge
Laps oskab inglisekeelseid laule, luuletusi ja rütmisalme
Laps saab aru lihtsate sü˛eedega inglisekeelsetest videolõikudest
Laps oskab tüüpsituatsioonides hakkama saada (nt poes, enda tutvustamine)
 
Töövahendid:
“Playway to English” Pupil`s Book, Activity Book, paljundatud töölehed, DVD, CD-d, sõnakaardid, projektor, sülearvuti, CD-mängija, paberid, pliiatsid, tahvel


7. Mängutund
Eesmärgid:
•        Laps õpib erinevaid mänge.
•        Laps on valmis teiste lastega koostööd tegema ja õpib nii võitmis- kui kaotamisoskust.
•        Laps teeb iseseisvaid valikuid ilmutab loovust ja ettevõtlikkust.
•        Lapse silma ja käe koostöö, osavus ja seostamisvõime areneb erinevaid mänge mängides. Laps tutvub erinevate mängudega, õpib neid mängima.
•        Lapse sõnakasutus areneb.
 
Mängutund hõlmab:
Lauamängud ja pusled
Lühidraamad ja näidendid
Alias
Teisi mõtlemist ja väljendusoskust arendavate mängude tutvustamist
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab mängida erinevaid mänge
Laps oskab nii võita kui kaotada, tuleb toime oma emotsioonidega
Laps valib iseseisvalt mängu, seletab lihtsamate mängude reegleid ja peab nendest reeglitest kinni.
Laps on mängides tähelepanelik ja mängule keskendunud.
 
Töövahendid:
Lauamängud, pusled, mängude raamatud, labürindiraamatud, loogikat arendavad mängud.

 
II 5-aastastele
1. Emakeel
Eesmärgid:
•        Laps tutvub tähtedega, õpib eristama häälikute esinemisjärjekorda ja pikkust sõnades.
•        Laps õpib end õigesti ja selgesõnaliselt väljendama. Oskab rääkida endast ja oma perekonnast, teab oma aadressi, vanemate nimesid ja eriala.

•        Laps õpib lugema ja vastama teksti kohta esitatud küsimustele täislausetega.
•        Laps õpib jutustama pildi või teema järgi.
•        Laps õpib kuulama ja ümber jutustama etteloetud lugusid.
•        Laps õpib suurtähtedega kirjutama oma nime ja lihtsamaid sõnu.
•        Laps õpib teistega arvestama, viisakalt ja sõbralikult suhtlema.
•        Laps omandab esinemisoskuse.
•        Laps õpib heatahtlikku ja austavat suhtumist kõigisse inimestesse ja nende poolt loodud väärtustesse.
 
Emakeeleõpetus hõlmab:
Sõnavara laienemist, õiget hääldamist ja õigeid grammatilisi vorme kõnes.
Ümbritseva elu ja piltide vaatlemist koos vestlusega, jutustamisoskust.
Tutvumist eakohase lastekirjandusega õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Jutustamist ja luuletuste õppimist ning esitamist kuulamise baasil.
Lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamist. Jõukohast lugemist.
Käelihaste ja rütmitunde arendamist.
Mõtlemist arendavaid mänge (õppemängud, sõna- ja näpumängud).
Tutvumist kalendriaasta pühade ja tähtpäevadega.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps tunneb tähti, hääldab häälikuid ja sõnu õigesti, oskab lugeda vastavalt oma individuaalsele võimekusele.
Laps oskab lihtsamaid kirjutamisvõtteid.
Laps väljendab ennast 3-4 sõnaliste täislausetega ja kasutab omandatud sõnavara.
Laps suhtub kaaslastesse heatahtlikult.
Laps kuulab õpetajat, kaaslasi ja kirjanduspala ning mõistab kuuldu tähendust.
Laps oskab lugu mõne lausega ümber jutustada.
Laps suhtub heatahtlikult ja austavalt nii inimestesse kui ka nende poolt loodud väärtustesse.
 
Töövahendid:
tahvel, kirjutusvahendid, aabitsad, lasteajakirjad, liikuvad aabitsad, pabertahvel, videomaterjal, paber, lastekirjandus, töövihikud, lauamängud, tähe- ja sõnamängud, gloobus
 
2. Matemaatika
•        Laps õpib tundma ümbritsevat maailma ja oma kohta selles.
•        Lapse teadmised ja oskused arenevad ning avarduvad.
•        Laps tutvub hulga mõistega ning õpib esemete võrdlemist. Oskab leida erinevusi, sarnasusi, seoseid piltülesannetes.
•        Laps õpib loendamise põhimõtteid, numbrite tundmist ja kirjutamist 1-10.
•        Laps tutvub 10 piires liitmise ja lahutamisega.
•        Laps õpib tundma lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid.
•        Laps õpib tundma kella, mõisted: täis-, pooltund.
•        Laps õpib tundma nädalapäevi, kuid, aastaaegu, mõistet: aasta
 
Matemaatika hõlmab:
Mõisted üks ja mitu; paar ja hulk.
Esemete rühmitamist sarnasuse alusel.
Esemete hulga kindlaksmääramist loendamise abil.
Esemete hulkade võrdlemist.
Geomeetrilisi kujundeid.
Arvude rea 1-10 loendamist, järjestamist. Järgarve.
Ajamäärused: päev, nädal, kuud, aastaajad ja aasta.
Terve ja pool.
Mõõtmise olemust.
Mõõtmise ja arvu omavahelist seost.
Eelnev ja järgnev arv.
Varem, hiljem, praegu – nendevahelist seost.
Suurem, väiksem, võrdne – nende tähistamist.
Liitmise ja lahutamise mõistmist, nende tähistamist.
Kell. Aja mõõtmine täistundides.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps võrdleb, rühmitab ja järjestab esemeid.
Laps orienteerub ajas ja ruumis.
Laps tutvub arvudega, tunneb arvude rida 1-12 ja omandab loendamisoskuse.
Laps tutvub tasapinnaliste kujunditega.
Laps valmistub numbrite kirjutamiseks, tehes eelharjutusi ja numbrite kirjutamise harjutusi, hoiab õigesti pliiatsit.
 
Töövahendid:
tahvel, pliiatsid, paber, raamatud, mitmed lauamängud, töölehed, arvutamisraamatud eelkoolile, geomeetrilised kehad, mõõduvahendid (joonlauad, kaal), pabertahvel, videomaterjalid, arvukaardid, kell
 
3. Kunstiõpetus
Eesmärgid:
•        Areneb lapse käeline tegevus.
•        Laps õpib vaatlema ja kujutama erinevaid objekte, esemeid ja nähtusi.
•        Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•        Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•        Areneb lapse silma ja käe koostöö.
•        Laps tutvub erinevate materjalide ja tehnikatega.
•        Laps õpib puhtalt töötama, enda järelt koristama ning kasutab materjale säästlikult.
 
Kunstiõpetus hõlmab:
Töövahendite kasutamist: pliiatsid, rasvakriidid, käärid, pintslid, voolimispulgad jne.
Värvide kasutamist, segamist.
Erinevate materjalide tundmist ja kasutamist: kriidid, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
 
Oodatavad õpitulemused:
Oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale: värvipliiatseid, kriite, guaššvärve, värvilisi paberid, plastiliini jne.
Oskab segada värve, tunneb värviõpetuse algtõdesid, teab millised toonid tekivad erinevate põhivärvide kokkusegamisel, kuidas saab tooni muuta valge ja musta lisamisel.
Oskab kasutada erineva suurusega pintsleid olenevalt kujutatavast objektist.
Oskab kasutada erinevaid tööriistu ja vahendeid - kääre, liimi, voolimispulka jne.
Oskab kujutada olulisemaid objekte - inimesi, loomi, loodust, ümbritseva keskkonna esemeid maali ja joonistamise vahenditega.
Oskab voolida loomi, linde ja teisi lihtsamaid loodusobjekte.
Oskab mõtelda loovalt, luua teistest erinevat, isikupärast lahendust.
Oskab vaadelda ja näha, saab ümbritsevast tegelikkusest ainet kujutamiseks.
Oskab fantaseerida ja välja mõelda, luua pildis või ruumilises objektis omaenda maailma.
On käeliselt osavuselt oma vanuseastme tasemel.
 
Töövahendid:
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Guašš- ja akvarellvärvid. Kunstiraamatud.
 
4. Muusikaõpetus
Eesmärgid:
•     Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest
•     Laps suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale
•     Laps suudab ennast looval väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu
      Laps tunneb   erinevaid lastepille ja oskab neid käsitseda     
•     Laps õpib end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama.
•     Laps omandab nii kollektiivse kui individuaalse musitseerimise ning esinemise oskuse - suudab musitseerida nii rühmas kui üksi.
 
Muusikaõpetus hõlmab:
Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja jõukohasust.
Suur rõhk on  nn mudellauludel ning kajamängudel
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, muusika- ja kultuurielu sündmusi.
Toetutakse rahvakalendrile, mille tavade järgimine lastele mõistetaval viisil aitab süvendada rahvustunnet, tajuda minevikku, mõista olevikku ja mõelda tulevikule.
Tutvumist helimaailmaga.
Eesmärgistatud muusika kuulamist.
Hääleaparaadi, diktsiooni ja hingamise ettevalmistamist.
Rütmi- ning viisitaju arendamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhe muusikasse.
Laulab väljahingamisel loomuliku häälega
Esitab õpetaja seatud tantse, kasutades õpitud tantsuelemente
Kuulab huviga laulu ja muusikapala
Väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid erinevate muusikaliste tegevuste kaudu - laulmine, liikumine, pillimäng.
Mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmipille
Oskab end musitseerides vabalt ja loovalt väljendada.
Esineb julgelt ja enesekindlalt.
Laulab peast õpitud rahva-ja lastelaule
 
Töövahendid:
Rütmipillid, plaatpillid,  erinevad laulukogumikud, CD-d, liikumisvahendid, näitvahendid, metoodilised vahendid vajaminevad kontoritarbed (kilemapid, paberid, pliiatsid, kleeplindid, CD toorikud jne)

V Hindamine
Hindamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad pidevalt teavet õpetajatega vesteldes. Vanemad saavad tagasisidet iga lapse individuaalsest arengust lähtuvalt.
Üritustel – jõulupeol ja lõpuaktusel – saavad õpilased õpituga esineda. Kullo ABC stuudio õpilaste töid eksponeeritakse ka erinevatel näitustel Kullos ja Kullo Lastegaleriis.
ABC stuudio lõpetamisel saavad õpilased tunnistuse, mis tõendab, et nad on läbinud koolieelikutele mõeldud programmi.
 
Oleme olnud oma töös edukad kui lapsed on aastase õppekava läbinud ning:
-    on arenenud sotsiaalselt, vaimselt ja kõlbeliselt
-   on muutunud julgemaks, koostöövalmimaks, on valmis ennast eesmärgi nimel pingutama, arenenud on nende keskendumis- ja otsustusvõime.
-   on meeleldi ABC stuudio töös osalenud ja tahaksid ka edaspidi Kullosse tulla.
-   on leidnud endale siit sõpru, kellega ka edaspidi suhelda.
-    on kujunenud terviklik maailmatunnetus, nad tajuvad ümbritsevat maailma ja oma kohta selles.
Oleme täitnud oma eesmärgid, kui oleme suutnud koostöös lastevanematega toetada last tema huvide avastamisel ja arendamisel.
 
Käesolev õppekava on erinevate õpetajate koostöö vili, mille koostamisel on tuginetud erinevatele kirjanduslikele allikatele ja praktilistele pedagoogilistele kogemustele.


 

Juuli 2018
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
16.07.2018 L.Kapi klaveriõpilaste laager
28.07.2018 Tütarlastekoor Ellerhein esineb Viljandi pärimusmuusika festivalil
30.07.2018 Sõleke Karepa suurlaager
30.07.2018 Tütarlastekoor Ellerhein osaleb neidudekooride töötoas Tallinna Ülikooli aulas
01.08.2018 Tütarlastekoor Ellerhein esineb Europa Cantati Eesti kooride kontserdil Estonia kontserdisaalis

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass