Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto-ja videogalerii
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Kandleõpetus

I Üldosa

Õppeaja kestvus: 1 – 5 õppeaastat, vastavalt sellele, millised tasemed õpilane soovib omandada
Maht tundides: 1+1 tundi nädalas (individuaaltund + grupitund)
Õppekeel: eesti, vene
Lisaained: solfed˛o 1 tund nädalas
Õppevormid ja meetodid: individuaalne õppetund, ansamblimäng, muusika kuulamine ja esinemised, kontsertide külastamine
Vastuvõtu tingimused: vanuses 8 – 18 a. , huvi ja eeldused pilli õppimiseks, õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: muusika
Huviringis õpitakse eesti rahvuslikku keelpilli – kromaatilist kannelt. See on suurte tehniliste võimalustega soolopill, rahvusliku, klassikalise kui ka kaasaegse muusika mängimiseks. Kasutatakse ka orkestripillina.

II Õppekava üldeesmärgid
.
- õpetamine toimub süstematiseeritud tasemete järgi (I, II, III tase)
- õppekava kavandamisel ja rakendamisel arvestatakse õpilaste ealisi iseärasusui ja individuaalseid võimeid. Repertuaari valik vastavalt õpilase võimetele ja arengutempole
- õpilaste õpioskuste arendamine ja loovuse toetamine kogu stuudiumi vältel
- ettevalmistus harrastustegevuseks
- huvikooli lõpetanud õpilaste suunamine soovi korral teistesse muusika õppeasutustesse
III Õppekava üldised õpitulemused

- on omandanud kandlemängu elementaarse mänguoskuse
- tunneb noodikirja, oskab noodist mängida
- valdab pillimängu heal tasemel
- väljendusrikas muusikateoste esitamine (tempo, dünaamika)
- iseseisev harjutamine – rütmiline täpsus, strihhide väljatöötamine
- oskab kasutada mängutehnilisi võtteid: legato, staccato, kolmkõla ja selle pöörded
- hooldada ja häälestada pilli
- ansamblimäng
IV Õppekava aluspõhimõtted

Õppekava kavandamisel peetakse silmas vajadust suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama isikupärast väljendusstiili.
Õppekava põhimõtete elluviimisel on keskne osa õpetajal, sellest tulenevalt on väga oluline õpetaja enesetäiendamine ja elukestev õppimine.
Algajad

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on teha tutvust kromaatilise kandle väljendusvõimaluste ja põhiliste mänguvõtetega. Töö toimub pärimusmuusika traditsioonilise õppemeetodiga relatiivses nooditundmise süsteemis.


Õppetöö sisu

Õppetöö koosneb järgmistest tegevustest:
- mängu tehnilise baasi loomine – harjutused sõrmetehnikas
- heliredelite mängimine – Do mazoor, la minoor
Heliredelid on kandlemängu tehnika lahutamatu osa. Edukuse tagab nende regulaarne harjutamine ja õpitava repertuaari helistikega sidumine, s.t. leida vastavas helistikus pala igale õpitavale heliredelile ja teatud tehnilisele võttele. Kokkupuude heliredelitega tuleks kõne alla juba I õ/a., eesmärgiks õppida tundma õpilasele võimetekohaste nõuetega kõiki helistikke kuulmise järgi. See võimaldab õpilasel orienteeruda helistike maailmas.
- murtud kolmkõlade mängimine ja akordide mängimine katmistehnikas
- harjutuste, etüüdide mängimine – 8-10 lihtsat harjutust ja etüüdi (legatos-staccatos)
- lihtsate palade (rahvalaulud, lastelaulud või klassikalised lastepalad) mängimine – 8 -10 lihtsat pala


Oodatavad õpitulemused

Õpilane:
- kasutab nii vasakut kui paremat kätt
- kasutab katmist heli summutamiseks
- koordineerib elementaarsel tasemel käte vahelist koosmängu
- oskab kasutada mängutehnilisi võtteid: legato, staccato, kolmkõla ja selle pöörded
- orienteerub 2- ja 3-osalises taktimõõdus, kasutab nendele vastavaid saatevõtteid
- tunneb praktilises musitseerimises vajalikke muusikateoreetilisi mõisteid
- tunneb ja kasutab harmoonia põhifunktsioone ja modaalse muusikalise arenduse võtteid
- oskab hooldada pilli

 

Keskaste

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on täiendada pillil ladusat mänguoskust. Mängimine kuulmise ja noodi järgi absoluutses nooditundmise süsteemis. Saatehäälte kujundamine.
Õppetöö sisu

Õppetöö koosneb järgmistest tegevustest:
- töö heliredelitega kahes tempos – Do, Sol, Re, La, Fa, Sib mazoor
- paralleelminooride mängimine – la, mis, si, fa, re, sol, loomulik, harmooniline, meloodiline minoor
- lihtsamate klassikaliste lugude õppimine – 10 – 12 lugu
- pärimusmuusikast pärineva repertuaari, eelkõige tantsulugude mängimine (näiteks: valss, polka, krakovjak)
- tehniliste oskuste arendamine harjutuste ja etüüdide näol
- dominantseptakordi mängimine pööretega
- harmoonilise saatekujunduse võtete tundmaõppimine
- noodistlugemise harjutamine
- pilli hooldus ja häälestamine
Oodatavad õpitulemused
- pärimustantsu lood (labajalg, polka, reinlender, valss), nendele omased muusikalised väljendusvahendid ja saatekujunduse faktuur
- kõrvalhelistike kasutamine
- iseseisev harjutamine – rütmiline täpsus, strihhide väljatöötamine
- väljendusrikas muusikateoste esitamine (tempo, dünaamika)
- pilli hälestamine iseseisvalt häälestusaparaadi abil

 

 

Edasijõudnud

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Pillimängu tehnika ja muusikaliste oskuste arendamise kõrval on järjest tähtsam õpilase oma mängustiili kujundamine ja isikliku muusika-alase initsiatiivi toetamine. Lugusid õpitakse nii kuulmise kui ka noodi järgi.

Õppetöö sisu

Õppetöö koosneb järgmistest tegevustest:
- pärimusmuusikast pärineva repertuaari (näiteks: mazurka, padesbaan), selle kõrval muude rahvaste ja klassikaliste ja tehniliste lugude mängimine
- muusikaliste ja tehniliste harjutuste ja etüüdide mängimine( individuaal õppekava alusel)
- lihtsamate seadete tegemine
- varieerimise ja improviseerimise harjutamine
- omaloominguliste palade üleskirjutamine
- transponeerimine
- noodistlugemine
- pilli hooldus ja häälestamine
- muusika kuulamine, nii elava esituse kui ka helisalvestuse, sealhulgas arhiivlindistuste kuulamine ning arutelu õpetajaga; muusikaliste näidete kuulamine ka teiste instrumentide esituses ja muude kultuuride ning zanrite muusikast
- kunstilise kujundi mängija kujutluses omandatud tehniliste võtete baasil
Oodatavad õpitulemused

- kordavad ja kasutavad pilli mängimise juures varem õpitut
- oskus märata ja muuta iseseisvalt strihhe ja fraase
- saatefaktuur
- 1-häälse meloodia seadevõimalused
- transponeerimine
- muusikateose ilmekas esitamine
- esinemisvõimaluste loomine
- pilli häälestamine kuulmise järgi
- lihtsamate lugude üleskirjutamineHindamine

Hindamine on üks osa õppeprotsessist. Hindamiseks ei kasutata hindeid. See on tagasiside tema tegevuse kohta ja arengudünaamikast. Hindamise põhieesmärgiks on motiveerida õpilastel oma võimeid ja andeid jätkuvalt arendama, kasvatades õpilastes eneseusku ja anda teavet tema arengust ja õpiedukusest. Esinemised kontsertidel, festivalidel on tunnustus lapsele.


Kasutatud kirjandus

1. S. Kera, 2004, Üheskoos teel
2. E. Loit, 1976, Muusikainstrumendid ja orkestrid
3. C. Roose, 2005, Kohaliku omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigiline pärimusmuusika näidisõppekava
4. P. Kees, 1987, Õppemeetodid
5. A. Kõverjalg, 1995, Õppeprotsessi aktiviseerimine
6. H. C. Lindgren, 1994, Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas


 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass