Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTO- JA VIDEORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

 

Maalimine, joonistamine ja klaasimaal

 

I Üldosa

Õppeaja kestvus: 1- 6 aastat

Maht tundides: 6 tundi nädalas, 210 tundi õppeaastas

Õppekeel: eesti- ja vene keel

Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, vabariigisisesed ja rahvusvahelised konkursid

Vastuvõtu tingimused: huvi kunsti vastu, erineva kultuuri ja keelelise taustaga kunstihuvilised 7- 18 aastased õpilased

Õppevaldkond: kunst

 

Kunstiringi õppekava koostamisel on arvestatud kunstihariduslikku laialdast eesmärki, milles õpilasele on antud võimalused erinevateks valikuteks. Õppekava on jaotatud kaheks kolmeaastaseks õppeperioodiks: algajate  ja edasijõudnute oma.

 

Õppekava sisaldab akadeemilist joonistamise ja maalimise õpetust, kompositsiooni-ja värvusõpetust, algteadmisi anatoomiast ja kunstikultuuri ajaloost. Samuti moodsaid kunsti ja valikaineid.

Õppekava alusel antavad tunnid eeldavad õpetajalt paindlikkust, uuendusmeelsust ja suutlikkust jõuda iga õpilaseni eraldi. Õpetamise läbiviimisel on oluline vältida standartseid õppetunde.

 

Kunstiringi õppekava aluseks on võetud riiklik õppekava nii tavakooli kunstiõpetuses kui ka kunsti süvaõpetuses.

 

II Õppekava üldeesmärgid

Üldeesmärgiks huvialakoolis on läbi erinevate kunstiväljenduste anda õpilasele võimalus areneda individuaalselt loominguliseks isiksuseks.

 

Õppetöö eesmärgid:

·         Arendada õpilaste eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi

·         Õpetada vaatlema ja analüüsima kunstiteoseid

·         Õpetada tundma ja kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid

·         Otsustada ja vastutust kanda

·         Arendada kunstitaju ja fantaasiat

·         Arendada loovust ja käelist tegevust

·         Kujundada ruumilist ja kujundilist mõtlemist

 

Õpetuse põhialuseks peaks olema klassikaline joonistamise ja maali- ning kompositsiooniõpetus. Kunstiõpetuses peaks iga õpilane kujunema omanäoliseks loojaks, kes tahab oma maailma kunstis väljendada.

 

Algajate gruppides on esmaseks kunstialaste põhitõdede õppimine ja fantaasia ergutamine ning seoste loomine tänapäeva ja mineviku vahel.

Edasijõudnute gruppides on esmaseks ülesandeks  klassikaline kunstiline ettevalmistus loovuse arenguks ning isiksuse kujunemiseks tänapäevasesse kunstikeskkonda.

 

Loova isiksuse kujundamisel on tähtis ülesanne tunnivälisel tegevusel näituste, galeriide ja muuseumide külastamise kaudu, koostöö teiste ringidega, omaloominguliste näituste koostamine ja eksponeerimine.

 

Õppetöö eesmärk ei ole saavutatav ühe aastaga, vaid jagatud kahte 3-aastasesse perioodi (võrreldav kunstikooli kahe aasta õppetööga), kus õppetöö suunav hoiak iga aastaga väheneb, andes õpilasele võimaluse individuaalseks arenguks ja valikute vabaduseks.

 

III Õppekava üldised õpitulemused

Läbinud 6 aastase õppeperioodi on õpilane:

·           omandanud esteetilised ja eetilised tõekspidamised

·           tunneb ja oskab käsitseda erinevaid töövahendeid ja materjale

·           tunneb värvusõpetuse põhireegleid

·           omab kompositsioonitaju, tunnetab ruumilisust ja proportsiooni

·           omab teadmisi anatoomiast ja perspektiiviõpetusest

·           oskab kasutada õpitut kunstiliseks eneseväljenduseks

·           püüab end abstraktselt ja mitmekesiselt väljendada

·           on omandanud isikliku kunstilise nägemuse või maitse

·           on võimeline sisse astuma Kunstiakadeemiasse või Kunstikooli

 

Algajad

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 

Põhikursuse raames on esmaseks kunstialaste põhitõdede õppimine ja fantaasia ergutamine ning seoste loomine tänapäeva ja mineviku vahel.

·         Avastada ja arendada loomevõimet arvestades õpilase vanuselist ja individuaalset omapära

·         Õpetada tundma kujutava kunsti väljendusvahendeis ja loomingulise maailma mitmekesisust

·         Tutvustada erinevaid kunstitegemise viise ja tehnikaid

·         Arendada õpilaste käelist tegevust ja kujundada kunstimaitset

·         Anda algteadmisi joonistamisest, maalimisest, perspektiivist, värvusõpetusest ja kompositsioonist

·         Anda ülevaade ja tuua seoseid kunsti- ja kultuuriajaloost

·         Arendada õpilaste vaatlusoskust ja ruumilist mõtlemist

·         Julgustada õpilaste omaloomingut

 

 

 

Õppetöö sisu

Algajate õppesisuks on:

·         Erinevate töövahendite ja materjalide tutvustamine

·         Kompositsiooniõpetus- proportsioonid, liikumine ja tasakaal, kujundamine ruumiliselt ja tasapinnal

·         Värvusõpetus - põhitoonid ja nende segud, toonide helendamine ja tumestus, värvide tasakaal ja kooskõlad

·         Graafika - joone ja pinna kasutamine, erinevad tehnikad (kõrg-ja lametrükk)

·         Joonistamine - joone ja pinna kasutamine, kontrastsus.

·         Joonistamine pliiatsiga, söega, sangviini ja pastelliga Joonistamine pintsliga (tušš, guašš)

·         Maalimine - erinevad pintslitehnikad. Maalimine kattevärvidega (guašš, tempera, akrüül). Värvikäsitluse õpetus, looduslik ja plakatlik värvikäsitlus, valguse ja varju kujutamine

·         Anatoomia- portree ja figuuri joonistamise algõpetus (proportsioonid), figuuri liikuvus

·         OP-Ornamentika -geomeetrilised harjutused, piiramata ja piiratud pind

·         Erinevad tehnikad- kollaa˛, materjali trükk, diatüüpia ja monotüüpia, šabloontrükk, kartulitrükk, klaasimaal (siidimaal), vahakriibe jne

·         Vormiõpetus- voolimine savist või plastiliinist

·         Perspektiivi algõpetus- ruumi, maja ja tänava konstrueerimine, perspektiiv joones ja värvis

·         Kirjakunsti tutvustus- joonistatud ja konstrueeritud kiri, laisulekiri


ALGAJATE  I ÕPPEAASTA 

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

 

Kompositsioon

20

5

15

Värvusõpetus

20

5

15

Joonistamine (pliiats, süsi, pastell)

40

5

35

Maalimine(guašš, tempera, õlipastell)

40

5

35

Ruumiline kujutamine (voolimine savist või plastiliinist)

10

5

5

Vormiõpetus (makett)

10

5

5

OP-Ornamentika 

6

2

4

Perspektiiv                                  

(algõpetus)

8

4

4

Klaasimaal (siidimaal)

 

12

2

10

Temaatilised tööd           

(Kadripäev, Mardipäev, jõulud jne)

14

4

10

Visandid  (süsi, sangviin)

8

2

6

Kavandamine

6

2

4

Vaba looming

16

 

16

Kokku

210

46

164

 

 

Vastavalt teemadele seosed kunsti- ja kultuuriajaloost, näituste külastamine, vaatlused linnas ja looduses.

 

ALGAJATE  II ÕPPEAASTA 

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

 

Kompositsioon

20

5

15

Värvusõpetus

20

5

15

Joonistamine (pliiats, süsi, pastell)

40

5

35

Maalimine(guašš, tempera, õlipastell)

40

5

35

Erinevad tehnikad

(diatüüpia, monotüüpia, materjalitrükk)

8

2

6

Vormiõpetus (makett)

10

5

5

OP-Ornamentika 

6

2

4

Perspektiiv

(algõpetus)

10

5

5

Klaasimaal (siidimaal)

 

4

2

2

Temaatilised tööd           

(Kadripäev, Mardipäev, jõulud jne)

10

4

6

Visandid  (süsi, sangviin)

8

2

6

Portree algõpetus

6

2

4

Vaba looming

20

 

20

Kokku

210

46

164

 

ALGAJATE  III ÕPPEAASTA

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

 

Kompositsioon

10

4

6

Värvusõpetus

8

2

4

Joonistamine (pliiats, süsi, pastell)

               Natüürmort

               Portree

               Interjöör

               Linnavaade

 

20

8

8

6

 

3

3

2

 

17

6

6

6

Maalimine(guašš, tempera, õlipastell)

               Natüürmort

               Maastik

               Linnavaade

 

20

12

12

 

3

2

2

 

17

10

10

Pintslitehnikad    

8

4

4

Anatoomia  (proportsioonid)

 

4

2

4

Tarbekunst ja disain

8

2

2

Klaasimaal (siidimaal)

16

6

10

Temaatilised tööd           

10

2

8

Visandid   (süsi, sangviin)

 

6

 

6

Tuššjoonistus (süsi, sangviin)

 

6

2

4

Erinevad tehnikad

(tilgatrükk, linoollõige jne)

 

8

2

6

Akvarell   

10

2

8

OP-Ornamentika 

6

2

4

Vaba looming (ja näituste külastamine)

 

20

 

20

Kokku

210

44

166

Vastavalt teemadele seosed kunsti- ja kultuuriajaloost, näituste külastamine, vaatlused linnas ja looduses.

 

Oodatavad õpitulemused

Läbinud õppeperioodi õpilane:

  • tunneb ja oskab käsitseda erinevaid töövahendeid ja materjale
  • tunneb värvusõpetuse põhireegleid
  • omab kompositsioonitaju, tunnetab ruumilisust ja proportsioone
  • teab ja oskab eristada erinevaid kunstiväljendusi ja perioode
  • on õppinud õppekavas ettenähtud mahus joonistamist ja maalimist, omab algteadmisi anatoomiast ja perspektiiviõpetust
  • oskab kasutada õpitut kunstiliseks eneseväljenduseks

 

 

Edasijõudnud  gruppide  eesmärgid

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 

·         Arendada õpilase loovust ja tahet katsetada erinevaid väljendusvorme

·         Põhialus klassikalisest joonistamisest ja maalimisest

·         Arendada kompositsioonitunnetust ja värvitaju

·         Anda algteadmisi disainist, stiliseerimisest ja anatoomiast

·         Leida seoseid tänase ja ajaloolise kunstikultuuri vahel

·         Arendada visuaalse kunsti väljendusoskusi, arendada abstraktset mõtlemist

 

 

Edasijõudnute õppesisu: 

 

·         Kompositsiooniõpetus- kompositsioon kujutavas kunstis ja tarbekunstis, piiramata ja piiratud pind, taimornamentika, stiliseerimine, OP-ornamentika, perspektiiv ja liikumine kompsitsioonis,  loodus- ja tehisornamentika, ruumilis-mahulised kompositsioonid

·         Värvusõpetus- värvide harmoonia, küllastunud ja küllastumata värvid, külmad ja soojad toonid, kontrastid, värvilised ja mittevärvilised värvid, värvide funktsioonid looduses, reklaamis, arhitektuuris

·         Graafika- punkti ja joone kasutamine, tušši joonised, šabloontrükk, monotüüpia, diatüüpia, vahakriibe, materjali- ja papitrükk

·         Joonistamine- pliiats (natüürmort, kipsvormid, portree, figuur). Maastiku, interjööri ja linnavaate joonistamine. Joonistamine värvilise pliiatsi, söe, sangviiniga, pintslijoonistused ( tušš)

·         Maalimine- kattevärvidega natüürmort, portree (akrüül, guašš, tempera). Linnavaade, akvarellmaal (natüürmort, maastik), õlimaali algõpetus (natüürmort, maastik), erinevad pintslitehnikad ja maalimise stiilid, valguse ja varju kujutamine maalis, pooltoonides, toon-toonis maalimine.

·         Anatoomia - algõpetus luudest ja lihastest, proportsioonid

·         Vormiõpetus - voolimine savist, mahulised kompositsioonid (vormi idee kavandamine)

·         Perspektiiviõpetus- perspektiiv joones ja värvis, konstrueeritud joonised

·         Abstraktne kunst ja disain

·         Kunstiajalugu - ülevaade kunstiajaloost, muuseumide ja näituste külastamine 

 

ÕPPEKAVA PÕHIKURSUS I ÕPPEAASTA 

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Vestlused kunsti- ja kultuuriajaloost, näituste külastamised.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

 

Kompositsioon

      Kujutavas kunstis

      Tarbekunstis

 

 

4

4

 

 

2

2

 

 

2

2

Värvusõpetus

8

4

4

Joonistamine (pliiats,  pastell)

Natüürmort

Portree

Maastik ja linnavaade

Pintslitehnikad

 

 

 

25

8

12

4

 

3

2

2

2

 

22

6

2

2

Anatoomia (luustik, lihastik)

6

3

3

Stiliseerimine

8

3

5

Perspektiiviõpetus

8

4

4

Disain

8

2

6

Erinevad tehnikad (papitrükk)

8

2

6

Mahuline kompositsioon

8

2

6

Akvarell

10

2

8

Vaba looming ja näituste külastamine

30

 

30

Visandid 8süsi, sangviin)

6

 

6

Klaasimaal

 

8

3

3

Vaba looming

16

 

16

Kokku

210

46

164

 

 

 

 

 

ÕPPEKAVA PÕHIKURSUS I I ÕPPEAASTA 

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Vestlused kunsti- ja kultuuriajaloost, näituste külastamised.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

Üldkompositsioon

10

2

8

Disain

10

2

8

Maalimine (guašš, tempera, akrüül)

Natüürmort

Portree

Maastik ja linnavaade

 

 

20

18

12

 

3

6

2

 

17

12

10

Värvuskompositsioon

8

3

5

Ornamentika

20

5

15

Stiliseerimine

8

2

6

Joonistamine (pliiats,  süsi)

Kipsvormid

Portree

Figuur

Maastik

 

20

10

10

12

 

3

2

2

2

 

17

8

8

10

Õlimaali õpetus

8

2

6

Klaasimaal

8

2

6

Vaba looming ja näituste külastamine

16

 

16

Visandid (süsi, sangviin)

10

 

10

Kokku

210

38

172

 

ÕPPEKAVA PÕHIKURSUS I I I ÕPPEAASTA

Vastavalt vanusele ja võimekusele toimub õppetöö iga õpilasega erinevas raskusastmes.

Vestlused kunsti- ja kultuuriajaloost, näituste külastamised.

Teema

Tunde aastas

Teoreetilisi

tunde

Praktilisi tunde

Üldkompositsioon

10

2

8

Disain

6

2

4

Maalimine (guašš, tempera, akrüül)

Natüürmort

Portree

Figuur

Maastik ja linnavaade

 

 

10

10

16

10

 

2

2

4

2

 

8

8

12

8

Graafika

20

4

16

Mood

5

2

3

Stiliseerimine

4

2

2

Joonistamine (pliiats,  sangviin)

Kipsvormid

Portree

Figuur

Natüürmort

 

10

10

10

10

 

2

2

2

2

 

8

8

8

8

Õlimaal

Natüürmort

Maastik

 

 

12

12

 

2

2

 

10

10

Mood kui kunst

5

2

3

Vaba looming ja näituste külastamine

25

 

25

Akvarell

10

2

10

Kokku

210

36

174

Oodatavad õpitulemused

Õppekava läbinud õpilane:

·           eristab kunstiajaloo perioode

·           teab olulisemaid mõisteid ja sisu

·           tunneb maalimise, joonistamise ja graafikavõtteid

·           tajub kompositsiooni ja teab värvusõpetuse aluseid

·           oskab käsitleda erinevaid töövahendeid ja materjale

·           püüab end abstraktselt ja mitmekesiselt väljendada

·           omab algteadmisi anatoomiast, disainist, tarbekunstist, arvutigraafikast jne

·           on omandanud isikliku  kunstilise nägemuse ja maitse

·           on võimeline sisse astuma Kunstiakadeemiasse või Tartu Kunstikooli

 

 

Hindamine

Õppeaasta kestel on pidevad õpilastööde majasisesed näitused, kus õpime valmis töid vaatlema, analüüsima ja neile hinnangut andma. Alati on näitustele oodatud lapsevanemad omapoolsete arvamustega.

 

Tugevamad ja huvitavamad õpilastööd osalevad vabariigisisestel ning rahvusvahelistel  konkurssidel ning näitustel. Sealt saadavad hinnangud on omaette väärtus diplomite ja tänukirjade näol, mis innustab õpilasi veelgi suurematele saavutustele.

 

Õppeaasta lõpul saavad parimad õpilased Kullo tänukirjad tubli töö ja heade tulemuste eest.

Igasugune tunnustus motiveerib endast parimat andma nii õpetajat kui ka õpilasi.

 

 

Kasutatud kirjandus

1.O. Kangilaski ja J . Kangilaski „Kunsti kukeaabits”, Tallinn 1979

2. G.Loogna  „Plastiline anatoomia” Õpik Tallinn 1970

3. Joonistamise ja maalimise õpik. Tallinn 1968

4. A. Ermel „Värvivorm” Tallinn 1981

5. S. Kivistik” Pinstlitrükk” Tallinn 1981

6. U. Kammal ja K. Tihase „Disain” Tallinn 1986

7. T. Viirand” Kalligraafilisi etüüde” Tallinn 1976

8 . U.Toots „Tänapäeva kiri”  Tallinn 1956

9. A.Saldre „Eesti plakat” Tallinn 1976

10. Ühisautorlus „Meie sajandi iluideaalid. Tallinn 2000

11.H. Matve „ Tornid läbi aegade”Tallinn 1982

12. Perioodilised väljaanded

13. A. Indov OP-Ornamentika Tallinn 1984

14. V.Vaga „Kunst XIX sajandil. Tallinn 1976

15. ENE köited 1-4

16. Näituste kataloogid

17. Kasutatakse ka oma koostatud õppematerjale erinevatest tehnikatest ja stiilidest. Kompositsiooni näidismaterjalid

 

Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass