Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tähtede lava (Laulukarussell)
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Lastekoor Ellerhein 
 
 

                   I Üldosa

 

 
         Lastekooris laulavad paljude Tallinna koolide V-VII klasside (10–14 a.) õpilased, kes enamuses  tulevad koori  mudilaskoorist. Tüdrukud laulavad lastekooris kolm aastat ning jätkavad seejärel lauljateed tütarlastekooris. Õpetust antakse solfed˛o-, koori-, ansambli- ja individuaalsetes hääleseadetundides. Laulude õppimisel kasutatakse relatiivset JO-LE-MI süsteemi, mis annab lastele hea noodistlugemise oskuse.
Esinetakse peamiselt Eestis, kuid mitmel korral on osaletud ka rahvusvahelistel koorikonkurssidel või kontsertreisidel välismaal, kus on saavutatud auhinnalisi kohti.
         Tavaks on saanud iga-aastased kooristuudio Ellerhein kevadkontserdid Estonia kontserdisaalis, jõulukontserdid Tallinna kirikutes, kontserdid Tallinna koolides ning mitmed heategevuskontserdid.
 
 

                   II Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid,

 

 

                       taotletavad üldpädevused

 

 
         Kõik lastekoori pürgijad peavad läbima katsed, misjärel nad kas saavad koori täisliikmeks või peavad valima mõne teise huviala.
         Kolmehäälne koor on juba a cappella  lauluüksus, mis järjekindla ja hoolsa töö tulemusena          just sellisena õpilaste harmoonilist kuulmist arendades oma ülesannet kõige paremini täidab.
 
 

                            Muusikalise kasvatustegevuse eesmärgid:

 

 
 

         Lastesse püütakse sisendada:

 

l austust ja armastust muusika kui muusade eelistatuma kunstiliigi vastu,
ise mängides või lauldes, kuid ka muusikat tähelepanuga kuulates
l rõõmu ja vaimustust iselaulmise ja iseoskamise vastu
l oskust säilitada  ja edasi kanda  rahvuslikke kultuuritraditsioone
l motivatsiooni kasvu aktiivse musitseerimise kaudu ja rahuldustunnet nähtud vaevast
 
 

                            Muusikalise õppetegevuse eesmärgid:

 

 

 

 

l usk oma võimetesse ja  loovusse, aidata eesmärgistada nende tegevust
l vokaalsete võimete arendamine, julgus esineda ( ka solistina)
l eneseväljendusoskuse ja muusikalise mõtlemise arendamine
l muusikalise kuulmise ja tähelepanu arendamine
l loova musitseerimisoskuse arendamine
l oskus ennast ja naabrit kriitiliselt kuulata ja teha vajadusel parandusi
l kujundada muusikalist maitset, arusaamu ja tõekspidamisi
l tähtsustada pidevõpet
 

                            Taotletavad üldpädevused:

 

 
l olla usaldusväärne, aus, tunnetada vastutust oma tegude eest
l tunnustada kaaslasi, hinnata  heade inimsuhete tähtsust, mõista oma rolli perekonnas, osata teha koostööd
l väärtustada tervislikke eluviise
l osata oma aega planeerida
l väärtustada  kunstiloomingut, muusikat ja liikumist,  tähtsustada järjepidavat kunstilist tegevust
l osata oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta
l väärtustada säästvat eluviisi
 
 
 

                   III Õppetöö korraldus ja õppesisu

 

 
         Keskmises astmes – lastekooris – laulavad lapsed 3 aastat, V - VII klassini.
Kooritunde on nädalas 4, sellele lisanduvad hääleseade, solfed˛o, häälerühma ning ansamblitunnid. 
 
Kooritundides taotletakse:
● intonatsiooni ja dünaamika paindlikkust, fraseerimise oskust
● 2 -3 häälsel laulmisel häälerühmade kõlaühtlust ja tasakaalu
● noodistlugemise oskust
 
Rühmatundides:
● arendatakse iga õpilase individuaalseid võimeid
● selgitatakse välja potentsiaalsed solistid
● omandatakse põhjalikumalt kavas olevate laulude partiid
 
Kuulatakse palju muusikat, et lauljad saaksid teadmisi:
● ajastutest
● stiilidest
● heliloojatest
● konkreetsetest teostest
 
        Lastel soovitatakse  kuulata  raadiost klassikalist muusikat, jälgida teleris muusikasaateid, külastada kunstinäitusi, spordiüritusi, kontserte ja muusikateatrite etendusi.                      
     Koori- ja rühmatundides kasutatakse Riho Pätsi ja Heino Kaljuste õpetus-metoodikat, mis          on teatavasti nn. JO-LE-MI süsteem, lauldakse ka noodi- ja tähtnimedega.
                  
 

        

 

 
 
 

         IV  Õpitulemused ja saavutatud üldpädevused

 

 
 

         Tähtsaimad taotlused on:

 

● kõlaline, st. intonatsiooniline selgus ja puhtus
● ilmekus
● emotsionaalsus
● diktsiooni selgus
● häälerühmade tasakaal
● dünaamikamärkide tundmine ja oskus neid laulmisel jälgida
● fraseerimine
 
             Lastekoori VII klassi lauljad teevad üleminekueksami pääsemaks tütarlastekoori, kus osalevad nii antud koori kui järgmise astme õpetajad.
 

         Üleminekueksami tingimused:

 

1. esitada üks soololaul
2. ette kanda  3- häälne koorilaul
Arvesse läheb ka laulja üldine distsipliin ja kohusetunne.
 
 

                   Saavutatud üldpädevused:

 

 
● eesmärgistab oma  tegevust, tähtsustab pidevõpet.
l on usaldusväärne, aus, tunnetab vastutust oma tegude eest
l tunnustab kaaslasi, hindab  heade inimsuhete tähtsust, mõistab oma rolli perekonnas, oskab teha koostööd
l väärtustab tervislikke eluviise
l oskab oma aega planeerida
l väärtustab  kunstiloomingut, muusikat ja liikumist,  tähtsustab järjepidavat kunstilist tegevust
l oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta
l väärtustab säästvat eluviisi
 
                   Kasutatav õppekirjandus ja – vahendid:           
 
lastekoori-,  laulupeolaulikud, teised noodiväljaanded
mitmesugused (lauljate enda valmistatud) rütmipillid
klaver, kitarr, plokkflööt, viiul
CD-mängija, heliplaadid, raadio              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Lastekooritunniväline tegevus:

 

 
         Õppeaasta jooksul antakse 12-15 kontserti, peamiselt Eestis, kuid ka välismaal.
Võetakse osa laulupidudest ja festivalidest.
Traditsiooniks on kujunenud iga-aastased kooristuudio kevadkontserdid  Estonia kontserdisaalis ning jõulukontserdid Tallinna kirikutes.
Suvel osaletakse laululaagris Karepal, kus antakse lastevanematele ning kohalikele elanikele kontsert Karepa Rahvamajas.
         Aastatel 2003-2006 osales lastekoor Ellerhein Eesti Muusika Infokeskuse poolt  korraldatud          kontserdisarjas "Kodumaine viis", mille raames toimus arvukalt
kontserte erinevates Eestimaa koolides  ja kultuurikeskustes. 2007. a. oktoobris esines lastekoor koos Tallinna Filharmoonia       Kammerkooriga (dirigent Tõnu Kaljuste)
Jüri Variste 100. juubeliaastapäeval  Lauluväljaku klaassaalis. 2009/2010. õppeaastal
osaleti heategevuskontsertidel Jaani kirikus ja "Vee puudutus" Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. Aprillis 2012 oli lastekoor Stockholmi Adolf Fredriks`i kooli kutsel festivali Let the Future Sing üks külalisesinejaist. Suurt huvi pakkusid Adolf Fredriks`i kooli õpilastele Anneli Mäeotsa ja Ilona Ernese juhitud Ellerheina Work shop`id Stockholmi Kontserdimaja Grünewaldsaalis.
         Mais 2012 esines lastekoor Ellerhein V lastekooride konkurss-festivalil Türi kultuurimajas ja Paide kirikus ning  osales IX Pärnu Rahvusvahelisel Koorifestivalil, kus pälviti folkloorikavaga hõbediplom. 2014. aastal osales lastekoor Heino Kaljuste päevade kontserdil Laulasmaa kultuurikeskuses.
 
         1992 -  I vabariiklikul lastekooride konkursil  saavutas I koha
         1996 -  II vabariiklikul lastekooride konkursil saavutas II koha
         2001 -  III vabariiklikul lastekooride konkursil saavutas III koha
         2005 - osales rahvusvahelisel Harmonie koorikonkursil Lindenholzhausenis                                   Saksamaal ning saavutas rahvamuusika kategoorias III koha
         2011 - saavutas rahvusvahelisel koorikonkursil "Tallinn 2011"      lastekooride                 kategoorias III koha
         2013 - saavutas rahvusvahelisel koorikonkursil "Tallinn 2013" lastekooride                     kategoorias III koha.
         2013 -  valiti rahvusvahelisel koorifestivalil „Alta Pusteria“ Põhja-Itaalias
                   (Lõuna-Tirool) 78 koori hulgast  üheks esinejaks festivali                                lõppkontserdil
         2015 – võitis rahvusvahelisel  World Peace Choral Festivalil Viinis esikoha    ja                kulddiplomi
         2016 – saavutas rahvusvahelisel konkursil European Music Festival for Young                People Neerpeltis Belgias lastekooride ja rahvamuusika kategoorias                         kaks esikohta “cum laude”
         2017 - saavutas rahvusvahelisel koorikonkursil "Tallinn 2011"      lastekooride                 kategoorias III koha
         Aastal 2017 ilmus kooristuudio 65. sünnipäevaks salvestatud mudilas- ja lastekoori Ellerhein CD “Oma armsa sõbraga”.
 

                            Lastekoori solfed˛o ainekava                           

 

 
 

                                               I õppeaasta

 

 
            Põhieesmärk: laaditaju arendamine, helistikud.
 
 

         I Teooria

 

         Absoluutsed helikõrgused g-g2. Oktaavid: väike, esimene, teine. Klaviatuur     samas ulatuses. Helistiku mõiste. C-a, G-e, F-d võtmemärgid, toonika kk.        Tähtnimede õppimine. Loomulik moll. Crescendo, diminuendo tähendus.
 
 

         II Helilaad, akordid

 

         Laulmine käemärkide järgi: a) 1- häälselt
                                                     b) 2- häälselt   
         Õpetaja osas on ka õpilased (improviseerivad)
         Laulmine rändnoodi järgi:   a) koos
                                                     b) õpetaja 1 löök ees
         Loomulik moll.
         Noodist laulmine ühehäälselt.
 
 

         III Rütm, taktimõõt

 

         Rütmiostinaatod tuttavale laulule.
         Rütmiharjutused  a) ühehäälsed
                                      b) kahehäälsed
         Plaks, jalg, laul, rütmipill. Koordinatsiooniharjutused.
         Taktimõõdud: 2/4,  4/4,  6/8,  3/4                                                
 
 

         IV Harmooniline kuulmine, kaanonid

 

         Duur- ja moll helilaadi laulmine tertsis 2-häälselt. Harmooniliselt antud 2 nooti          korraga kuulata, laulda neutraalsel silbil. Kolmkõlade järgilaulmine kohe 3-    häälselt.
 
 
 

         V Diktaat

 

         Lihtne fraas astmetega järgi laulda. Õpitud laule laulda rütmisilp + plaks +     meetrum jalaga;         JO-L-M + käsi. Mäludiktaadid nii käemärkide kui ka ettelaulmisega (astmenimedega).         
         Rütmidiktaadid. Laulu äratundmine koputamise järgi.
 
 
 

         VI Looming

 

         Lihtne meloodiarondo. Rütmirondo. Rütmile astmed alla; astmetele rütm peale.          Improviseerida 2 takti vasturütmi (2x3 või 4 lööki), kasutades sünkoope:
         Meloodia improvisatsioon kodus, klassis laulavad ette.
         Rütmipillide valmistamine.
                                      Lastekoori  solfed˛o      ainekava
 

 

 

 

                                      II õppeaasta

 

 

 

 

 

 

 

         Põhieesmärk: helilaad ja helistik. Molli 3 liiki- loomulik, harmooniline, meloodiline.
 
 

         I Teooria

 

         Klaviatuur. Kogu õppimine käib klaviatuuri kaudu. Nootide asukoht    noodijoonestikul ja klaviatuuril. Helistikud – D-h, B-g.  Iga laulja laulab ja    mängib helistikke          oma klaviatuuril. Helistike määramine võtmemärkide järgi.         Kromaatiline duur.
 
 
 

         II Helilaad, akordid

 

         Kromaatiline duur ja moll helilaad. Duur kromaatika 2-häälselt.   Põhikolmkõlad. Laulmine käemärkide ja rändnoodi järgi ( keerulisemad       hüpped, kõrgendused, madaldused).        Raskemad kohad lauludest (õpitavast     repertuaarist).
 
 
 

         III Rütm, taktimõõt

 

         Liht- ja liittakti mõiste. Vahelduv taktimõõt. Keerulisemad ostinaatod. Sünkoop      ja triool. Koordinatsiooniharjutused.
 
 
 

         IV Harmooniline kuulmine, kaanonid

 

         Kahehäälsuse harmooniline kuulamine. Rütmiharjutused kahelt realt 2 -  käele,          keerukamad  mitmetaktilised ostinaatod.  2- häälne noodist laulmine.
 
 
 

         V Diktaat

 

         Rütmi- ja mäludiktaadid.
 
 
 

         VI Looming

 

         Meloodia ja rütmi arendusvõtted (kordamine- rondo + kaja, sekvents,   varieerimine –          küsimus +  vastus, helile tuginemine). Improvisatsioon.                Rütmipillid.
 
 
 

        

 

 
 

 

 

                                   Lastekoori solfed˛o ainekava
 
 

                                               III õppeaasta

 

 

 

 

 

 

 

         Eesmärk: Helistike kinnistamine. Moll helistikud.  Põhikolmkõlad.
 
 

         I Teooria

 

         Helistike kordamine. Uued helistikud Es-c, A-fis. Intervallide algus. Klaviatuur          helistike visuaalseks ja vokaalseks laulmiseks. Eriline tähelepanu moll helistikel. Alteratsioonimärgid. Klaviatuur.
         Dünaamika, agoogika, tempomärgid. Lühendamismärgid – latern, segno.
 
 
 

         II Helilaad, akordid

 

         Duur- ja moll kromaatika. Harjutused oma rändnoodiga      omal noodijoonestikul. Harjutused klaviatuuril. Moll helilaad – loomulik,      harmooniline, meloodiline ( ka helistikes). 
 
 
 

         III Rütm, taktimõõt

 

         Õpitud meetrumite kordamine. Dirigeerimine neis taktimõõtudes. Pidekaarega          rütmid. Osata kuulata rütmi kahehäälsuses ja korrata seda. Taktisisesed         sünkoobid. Rütmiharjutused.
 
 
 

         IV Harmooniline kuulmine, kaanonid

 

         3- häälsed kaanonid.  Rütm ja laul kaanonis. Kolmehäälsete harjutuste laulmine. Keskmise hääle kuulamine kolmehäälsuses.
 
 
 

         V Diktaat

 

         Fraasi järgilaulmine astmetega. Laula aste kolmkõla järgi ( ka kromaatilisi      astmeid). Lühidiktaat astmenoodina. Mäludiktaadid.
 
 
 

         VI Looming

 

         Rütmipillide valmistamine. Antud rütmile improviseerida viis neutraalsel silbil.
 
 
 

            VII Vihik

 

         Helistikud, kromatismireeglid, alteratsioonimärgid, rütmiharjutused,     taktimõõdud

    

Märts 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
07.05.2020 KT Stuudio emadepäeva ühistrenn
09.05.2020 Kullo rendžu-jagomokusarja 8. etapp
09.05.2020 Kooristuudio Ellerhein emadepäeva kontsert
09.05.2020 Kooristuudio Ellerhein emadepäeva kontsert Metodisti kirikus
16.05.2020 O.Marenkova klaveriõpilsed esinevad Kevadkontserdil

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass