Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
KT STUUDIO
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Õpetajad
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Õppetasud
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
TANTSUANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 

KT STUUDIO

  
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1-14 aastat vastavalt õpilaste soovile.
Maht tundides:     Eelkooliealised: 2 tundi nädalas, 74 tundi õppeaastas
                               Algaste: 2-4 tundi nädalas, 74-148 tundi õppeaastas
                               Keskaste: 4-6  tundi nädalas, 148-220 tundi õppeaastas
                               Edasijõudnud: 6-8 tundi nädalas, 220-256 tundi õppeaastas
 
Õppekeel: eesti 
Õppevormid ja meetodid: üldfüüsiline ja tantsutehniline treening sõltuvalt suunast
(show- ja jazztantsu suund, tänavatantsu suund, eelkool), kontserdid, esinemised, omaloomingud, suvine õppelaager.
Vastuvõtu tingimused: õpimotivatsiooni olemasolu, vastuvõtu avaldus
Õppevaldkond: tants
 
Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada lastes huvi  tantsu kui väljendusviisi ja treeningvormi vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm ning tantsutehnika õpetamine. 
Iseloomulikuma joonena võib välja tuua põhimõtte arendada lapsi füüsilise kõrval ka vaimselt - tundides pööratakse füüsilise treeningu kõrval suurt tähelepanu ka improvisatsioonile ja loovuse arendamisele. Põhilisteks tantsustiilideks  on show-, jazz-, loovtants, kaasaegne tants ning tänavatants. Kuna eesmärgiks on iga õpilase tegevushuvi hoidmine, pakub stuudio võimalust osaleda võimetekohases treeningus nii eelnevate oskusteta huvilistel algajate rühmades kui kõrgema tantsuoskustega õpilastel valikvastuvõtuga arengut stimuleerivais edasijõudnute rühmades. Õppekava pakub osalemise võimaluse ka üheks aastaks, kuid eesmärk on motiveerida lapsi käima mitmeid aastaid järjest võimaldades nii laste kui stuudio arengu pikas perspektiivis.
 
Väljundi pakkumiseks, stiimuli lisamiseks ja ühistunde loomiseks korraldatakse erinevaid ühisüritusi ning esinemisi. Oluline roll on kevadkontserdil, festivalidel osalemisel ning suvelaagril. Igal suvel korraldatakse laager Karepal, kus toimuvad regulaarselt tantsutunnid ning erinevad  üritused. Laagri lõpuks valmib väike tantsuetendus, mis on treeningtundide  töötulemus. Laagri lõpuetendusele on oodatud alati ka lapsevanemad.
 
II Õppekava üldeesmärgid
 
KT STUUDIO eesmärgiks on pakkuda lastele liikumisest rõõmu, anda neile hea kehakool ja tugev tantsutehnika, arendada eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust.
 
Show- ja jazztantsu suuna treeningud hõlmavad klassikalist tantsu, jazztantsu, kaasaegset tantsu, loovtantsu ja üldfüüsilist treeningut. Kavades kasutatakse nii popmuusikat kui muid kaasakiskuvaid palasid rock’n’rollist muusikalideni. Pöörame tähelepanu tantsutehnikale (pöörded, hüpped), sünkroonile ning lavalisele särale ja esinemisoskusele. 
Lisaks on kesk- ja edasijõudnute vanuseastmel võimalus osaleda tänavatantsu tundides.
 
 
Tänavatantsu suuna gruppide tunnis ning valiktundides kombineeritakse tänavatantsu erinevaid stiile: old school, new style, girlie hiphop'i, street/commercial jazzi jne. Lisaks tehakse üldfüüsilist treeningut ja pannakse suurt rõhku koreograafia õppimisele.
 
Eelkooliealiste laste treeningu põhiosad on loovtants ning klassikalise tantsu alused. Tantsutunnid on mängulised, kuid annavad lastele hea kehahoiu ning alustalad edaspidiseks liikumisega tegelemiseks.

Kõikide suundade treeningu põhietapid eesmärkide saavutamiseks:
 
 • Üldfüüsline treening
-          aeroobne treening
-          koordinatsiooniharjutused
-          lihastreening
-          venitused
-          akrobaatika
Eesmärgiks vastupidavus, koordinatsioon, hea füüsiline vorm, positiivne laeng liikumisest.
 
 • Loominguline eneseväljendus
-          tantsulised improvisatsioonid
-          loovtants
-          loovmäng
-          etüüdid
-          soolode loomine
-          duode loomine
-          liikumismängud
-          tantsude loomine
Eesmärgiks loovus, karrakteri loomine tantsule, emotsionaalne avatus, fantaasia ja julguse arendamine, kogu keha tunnetamine, tunnis kaasa mõtlemine, ruumi tajumine ja kaaslastega arvestamine.
 
 • Tantsunumbrite õppimine.
Eesmärgiks põneva väljundi pakkumine, vahelduse ja positiivse pinge tundidesse toomine ja esinemiskogemuse andmine. Numbreid luues arvestatakse laste vanust ja nende huvisid, seostades tantsud ja muusika eakohaste teemadega.
 
Show- ja jazztantsu suuna põhietapid eesmärkide saavutamiseks:
 
 • Klassika -  toe ääres, keskel, diagonaalidel
-          Port de bras
-          Plied
-          Battement tendus
-          Battement tendu jete
-          Rond de jamb par terre
-          Sur le cou de pied
-          Battement frappe
-          Grand battement jete
-          Relleve temps
-          Allegro ja adagio
-          Hüpped
-          Piruetid
-          Tour’s
Eesmärgiks hea rüht, väljapoolsus, painduvus, kõrge samm, teravus, täpsus ja sujuvus tantsus.
 
 • Tantsutehniline treening
-          Pique pöörded
-          spotting ehk punkt
-          chasse
-          hüpped (näiteks Fanning Tuck, spagaathüpe)
-          koordinatsiooniharjutused (Matt Mattox)
-          kaasaegse tantsu tehnikate alused
Eesmärgiks tugev tantsutehnika, täpsus pööretel ja hüpetel, keeruliste elementide omandamine ning mitmekülgne areng.
 
Tänavatantsu suuna põhietapid eesmärkide saavutamiseks:
 
 • Tantsutehniline treening
-          elentide õppimine
-          erinevate stiilidega tutvumine
Eesmärgiks omastada tänavatantsule omane tehnika ja liikumisoskus.
 
III Oodatavad üldised õpitulemused
 
Läbides terve õppeperioodi, peab õpilane:
-          oskama seada endale eesmärke ja  nende nimel pingutama
-          oskama analüüsida ennast ja oma tugevaid ning nõrgemaid pooli tantsus
-          oskama töötada kogu grupi arenemise eesmärgi nimel
-          tundma tantsu kehakooli aluseid
-          tundma klassikalise või tänavatantsu aluseid    
-          omandama liigutuste täpsuse, plastilisuse, hoituse ja viimistluse
-          omandama hea füüsilise vormi
-          teadma erinevate tantsustiilide põhisamme
-          olema füüsiliselt vastupidav ja võimekas
-          oskama treenida mälu ja ilmekust
-          julgema/oskama improviseerida üksi erinevates situatusioonides
-          oskama luua tantsukompositsioone
-          olema leidlik ja oskama välja pakkuda uusi ideid
-          olema laval julge, särav ja enesekindel
-          omandama tantsurepertuaari
-          väärtustama terveid eluviise
 
 
 


 

Eelkooliealised

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks tantsurõõm, positiivne tutvus tantsumaailmaga, fantaasia arendamine, oma keha tunnetamine, painduvuse, rütmitunde, sirutuse ning plastilisuse arendamine.
Õppetöö sisu
                                                                                     Tunde        Teoreetilisi       Praktilisi
1.      Rütmika                               10                   2                    8                                          
Muusika ja rütmi kuulamine
Liikumised muusika ja dünaamika järgi
Erinevad kõnni-ja jooksusammud
Harjutused kätele
2.      Klassikaline tants                                                 10                    2                   8
Jalgade positsioonid
Käte positsioonid
Demi plie
Releve
Battement tendus     
3.      Üldfüüsiline tantsuline treening                          14                    1                   13
Tantsuline osa     
Venitusharjutused põrandal
Hüpped ja hüpakud
Harjutused jalgadele (sirutused, kõverdused, tõsted) 
4.      Loominguline    eneseväljendus                           20                   2                   18
Loovtants
Erinevad liikumise kvaliteedid
Liikumismängud
5.      Tantsude õppimine                                               20                    -                   20
 
                                                                                                                   Kokku 74 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, peab õpilane eelkooliealiste rühmas:
-          oskama kuulata muusikat ja selle rütmi
-          liikuma vastavalt muusika rütmile
-          tundma klassikalise tantsu lihtsamaid jalgade ja käte positsioone
-          oskama sooritada klassikalise tantsu lihtsamaid harjutusi
-          eristama ja sooritama erinevaid liikumise kvaliteete
-          julgema ennast läbi liikumise väljendada
-          arenema painduvuselt, liikuvuselt
-          omandama tantsurepertuaari
 
 


 

Algaste 

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks   on     laste tutvustamine kehakooli põhialustega,  nende kehahoiule ja väljapoolsusele aluse panemine, loovuse ja improvisatsioonivõimaluste pakkumine.
 
Õppetöö sisu
                                                                                 Tunde              Teoreetilisi     Praktilisi
 1. Rütmika                                                          20                        4                     16
Muusika ja rütmi kuulamine
Liikumised muusika järgi: kõnd, jooks, galopp, hüpped ja hüpakud
Muusika dünaamika, tempo, meeleolu leidmine
 1. Klassikaline tants                                           20                        2                      18
Jalgade positsioonid
Käte positsioonid
Demi ja grand plie
Relleve
Battement tendus
Battement tendus jete
Rond de jamb par terre
Hüpped
Piruetid           
 1. Üldfüüsiline tantsuline treening                      38                        -                      38
Tantsuline osa                             
Painduvusharjutused põrandal
Hüpped ja hüpakud
Harjutused jalgadele
Venitusharjutused
 1. Loominguline eneseväljendus                         30                        4                     26
Erinevad liikumise kvaliteedid
Loovtants
Etüüdid
Liikumismängud
 1. Tantsude õppimine                                          40                         -                     40
 
                                                                                                                Kokku  148 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, peab õpilane algastme rühmas:
-          oskama liikuda vastavalt muusikale
-          omandama tantsu kehakooli tähtsamad nõudmised
-          tundma klassikalise tantsu põhipositsioone
-          oskama sooritada lihtsamaid klassikalise tantsu harjutusi
-          eristama ja sooritama erinevaid liikumise kvaliteete
-          julgema ennast läbi liikumise väljendada
-          suutma improviseerida muusika saatel
-          arenema väljapoolsuselt, painduvuselt, sirutuse täpsuselt
-          omandama tantsurepertuaari
 

Keskaste  

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks kinnistada laste tantsuoskusi ning-harjumusi, arendada nende tantsutehnikat, sirutust, painduvust, plastilisust, täpsust. Alustada keerulisemate tantsutehniliste elementeide õppimiset ning nendeks vajalikkude lihaste, liigeste treenimist. Lisaks tehnikale pöörata suurt tähelepanu tunnis kaasamõtlemisele, oma ideede väljapakkumise võimalusele, erinevate teemade väljendamisele liikumise kaudu – st. loovusele ning improvisatsioonile.
 
Õppetöö sisu
                                                             Tunde                      Teoreetilisi             Praktilisi
 1. Klassika                                            30                                 4                           26
Port de bras   
Demi ja grand plie
Battement tendus
Battement tendu jete
Rond de jamb par terre
Fondu
Battement frappe
Petit battement
Develope
Grand battement jete
Pa de bourre
Allegro
Adagio
Piruetid
Tour’s
 1. Üldfüüsiline tantsuline treening       70                                 5                           65
Tantsutehnika elemendid üle saali
Painutusharjutused
Jõuharjutused
Vastupidavustreening
Venitusharjutused
Jazztantsu alused
Kaasaaegse tantsu alused
 1. Loominguline eneseväljendus          40                                 4                           36
Improvisatsioonid muusika järgi
Etüüdid
Tantsude loomine
Erinevate tasapindade kasutamine
Liikumises
Enda liikumise leidmine
 1. Tantsude õppimine                           80                                 -                            80
 
                                                                                                                    Kokku 220 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, peab õpilane keskastme rühmas:
-          olema teadlik oma eesmärkidest ja oskama ennast adekvaatselt hinnata
-          omandama klassikalise tantsu tähtsamad põhialused                                                    
-          omadama jazztantsu ja kaaseagse tantsu algteadmised
-          omandama liigutuste täpsuse, hoituse, plastilisuse
-          olema heas füüsilises vormis
-          oskama kasutada erinevaid tasapindu liikumises
-          improviseerima etteantud muusika ja teema põhjal
-          suutma luua iseseisvalt erinevaid tantsukombinatsioone
-          oskama väljendada erinevaid emotsioone läbi tantsu
-          omandama tantsurepertuaari
 
 
 
 
Edasijõudnud  
 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks tutvustada tantsukunsti võimalikult laiahaardeliselt, lisades õppekavasse tunnid erinevate tantsustiilidega. Süvendada õpilaste kiindumust huvialasse kinnistades nende tantsutehnilisi oskusi ning avardades loomingulisi võimeid. Valmistada õpilased ette võimalikuks karjääriks tantsukunsti erialal
 
Õppetöö sisu
                                                                   Tunde                      Teoreetilisi             Praktilisi
 1. Klassika                                            50                                  8                          42
Port de bras
Demi ja grand plie
Battement tendus
Battement tendu jete
Rond de jamb par terre
Fondu
Battement frappe
Rond de jambe en l´air
Petit battement
Developpe
Grand battement jete
Pa de bourre
Allegro
Adagio
Piruetid
Tour’s
 1. Üldfüüsiline tantsuline treening         86                                6                          80
Painutusharjutused
Jõuharjutused
Vastupidavustreening
Venitusharjutused
Jazztantsu tehnika
Kaaseagse tantsu tehnikad
 1. Loominguline eneseväljendus              40                                    -                      30
Improvisatsioonid muusika järgi
Soolode ja duettide loomine
Tantsude loomine
Erinevate tasapindade kasutamine
 1. Tantsude õppimine                               80                                    5                      75
                                          
                                                                                                                    Kokku 256 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, peab õpilane vanemas astmes:
-          väärtustama terveid eluviise
-          nautima tantsukunsti
-          kasutama tantsu loominguliseks eneseväljenduseks
-          tundma oma võimeid ja huvisid
-          tundma tantsu kehakooli aluseid
-          tundma jazztantsu tehnikat – pöördeid ja hüppeid
-          tundma klassikalise tantsu aluseid
-          õppima nii rühmaga kui iseseisvalt
-          improviseerima tantsuliselt nii etteantud muusika kui teema põhjal
-          suutma sooritada erinevaid tantsulisi kompositsioone
-          omandama oskuse esineda üksinda
 
 
 
 
 
 

Tänavatantsu algaste/keskaste

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks kinnistada laste tantsuoskusi ning harjumusi, õppida ära vana -, kesk- ja uue koolkonna hiphopi põhielemendid. Samal ajal keskenduda ka füüsilise vormi hoidmisele, painduvusele ja täpsusele. Lisaks tehnikale ja põhisammudele pöörata tähelepanu tunnis kaasamõtlemisele, oma ideede väljapakkumise võimalusele, erinevate teemade väljendamisele liikumise kaudu- s.t loovusele ja improvisatsioonile. Olema teadlik oma eesmärkidest ja oskama ennast adekvaatselt hinnata. Anda algteadmised tantsukombinatsioode loomisest. Õpetada keerukamat tantsurepertuaari. Arendada analüüsivõimet ja julgustada vastutuse võtmist. Esinemisoskuste arendamine ning esinemiskogemuste pakkumine. Luua õpilasele turvaline ja meeldiv õpikeskkond. Pakkuda õpilastele eduelamusi, tunnustust ning ühtekuuluvustunnet. Toetada õpilaste arengut, initsiatiivi, iseseisvumist ning aktiivsust.
 
Õppetöö sisu
                                                                                   Tunde           Teoreetilisi      Praktilisi
1.      Tänavatantsu stiilid ja alused                                30                     5                  25             
Vana koolkonna hip-hop põhisammud
Kesk-koolkonna hip-hop põhisammud
Uue koolkonna hip-hop põhisammud
House põhisammud
Girlie hip-hop põhielemendid
Show-tantsu põhielemendid
Kehahoiak ja tehnika hip-hop tantsus
2.      Üldfüüsiline treening                                             40                      -                 50               
Jõuharjutused
Painutusharjutused
Vastupidavustreening
Venitusharjutused
3.      Loominguline eneseväljendus                                28                     4                34
Improvisatsioon
Tantsude loomine grupis
Tantsude loomine individuaalselt
Eneseväljenduse ja julguse arendamine läbi
tantsuliste mängude
4.      Tantsude õppimine                                                 50                      5                75
 
 
                                                                                                                   Kokku  148 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, peab õpilane tänavatantsu rühmas:
-          oskama liikuda vastavalt muusikale
-          teadma erinevate hip-hop koolkondade põhisamme ja neid eristada
-          tundma tantsu ja hip-hopi kehakooli aluseid
-          omama head füüsilist vormi
-          suutma ise luua erinevaid tantsukompositsioone
-          oskama improviseerida antud muusika ja teemade põhjal
-          olema laval julge ja enesekindel
-          töötama grupis ja individuaalselt
-          töötama grupis erinevate eesmärkide nimel
-          oskama end analüüsida
 
  
 
Kasutatud kirjandus
 
1.         Kohaliku omavalitsuse huvikooli/ muusika- ja kunstikoolide üleriigiline õppekava 1997
 „Tallinna Huvikeskus „Kullo”  õppekava

    

August 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
10.08.2020 Tütarlastekoori Ellerhein laululaager Karepal
17.08.2020 Joonistamise ja maalimise kursus osaleb Kullo kõigi kunstiringide näitusel "Päike"
25.11.2020 Piibarite kadrihommik

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass