Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
KT STUUDIO
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
TANTSUANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Kati Tantsustuudio
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1-12 aastat vastavalt õpilaste soovile
Maht tundides: eelkooliealised - 4 tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas
                             Algaste - 4 tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas
                             Keskaste - 6 tundi nädalas, 220 tundi õppeaastas
                             Vanemaste - 6 tundi nädalas, 220 tundi õppeaastas
                             Täiskasvanud - 6 tundi nädalas, 220 tundi õppeaastas
Õppekeel: eestikeel
Õppevormid ja meetodid: klassikalise tantsu õppemeetod, üldfüüsilise treeningu vorm, kontserdid, esinemised, õppelaager suvel
Vastuvõtu tingimused: õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: tants
 
Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada  lastes huvi  tantsu ja enesearendamise vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm ning tantsutehnika õpetamine. Iseloomulikuma joonena võib välja tuua põhimõtte arendada lapsi füüsilise kõrval ka vaimselt, nimelt on suur tähelepanu tundides füüsilise treeningu kõrval ka näitlejameisterlikkuse ja eneseväljendamisoskuse arendamisel. Põhiliseks tantsustiiliks on showtants. Kuna suunaks on iga õpilase tegevushuvi hoidmine, pakub stuudio võimalust osaleda nii eelnevate oskusteta huvilistel algajate rühmades kui kõrgema tantsuoskustega õpilastel valikvastuvõtuga arengut stimuleerivais edasijõudnute rühmades. Põhikontingent on tütarlapsed, eesti rahvusest. Õppekava pakub arenguvõimaluse ka üheks aastaks kuid suund on näha kogu stuudio arengut tervikuna, kuna see on kujunenud õpilastele kohaks, kus käiakse mitmeid aastaid järjest.
Väljundi pakkumiseks, stiimuli lisamiseks, ühistunde loomiseks, õpilaste kergemaks sisseelamiseks ja nende omavaheliste kontaktide tugevdamiseks korraldatakse kõigi rühmadega ka palju ühisüritusi – esinemised, tutvumispeod, jõulupeod, väljasõidud, karnevalid, ühised teatrikülastused.
 
Igal suvel korraldatakse Kullo laagris Karepal, kus toimuvad regulaarselt tantsutunnid ning erinevad üritused. Laagri lõpuks valmib alati väike tantsuetendus, mis on treeningtundide töötulemus. Laagri lõpuetendusele on oodatud alati ka lapsevanemad.
 
II Õppekava üldeesmärgid
 
Emotsionaalselt rikka, mitmekülgse treeningu eesmärgiks on anda lastele hea kehakool, tugev tantsutehnika, oma keha tunnetus, hea koordinatsioon, arendada esinemisjulgust ja väljendusoskust ning kujundada lapses kindel liikumisharjumus. Põhiliseks tantsustiiliks on showtants, mille õpetus toetub klassikalise tantsu alustaladele. Lisaks loovad õpetajad sisukaid erinevaid tantsukompositsioone, mis pakuvad eneseväljendamisvõimalust ning oma tantsuoskuste proovilepanekut. Õpetajate eesmärgiks on avardada õpilaste maailmanägemust ja kujundada neist harmoonilised loovisiksused.
Lisaks tugevale füüsilisele vormile on eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalus enesväljenduseks, loominguliseks eneseteostuseks, mitmesuguste erinevate õpikogemuste omandamiseks.
Eesmärgid saavutada treeningutel neljale põhietapile toetudes:
1. Klassika - toe ääres, keskel, diagonaalidel
            -     Port de bras
-         Plied
-         Battement tendus
-         Battement tendu jete
-         Rond de jamb par terre
-         Sur le cou de pied
-         Battement frappe
-         Grand battement jete
-         Relleve temps
-         Allegro ja adagio
-         Hüpped
-         Piruetid
-         Tour’s
Eesmärgiks hea rüht, väljapoolsus, painduvus, kõrge samm, teravus, täpsus ja sujuvus tantsus, tugev tantsutehnika.
 
2. Üldfüüsiline treening
-     rütmika
-         aeroobika
-         kaasaegse tantsu alused
-         painduvusharjutused
-         koordinatsiooniharjutused
-         jõuharjutused
-         venitused
Eesmärgiks vastupidavus, hea koordinatsioon, hea figuur, positiivne laeng liikumisest.
 
3. Loominguline eneseväljendus
-         tantsulised improvisatsioonid
-         etüüdid
-         liikumismängud
-         tantsude loomine
Eesmärgiks loovus, näitlejameisterlikkuse arendamine, emotsionaalne avatus, fantaasia ja julguse arendamine, kogu keha tunnetamine, tunnis kaasa mõtlemine.
 
4.Tantsunumbrite õppimine.
Eesmärgiks esinemiskogemuse omandamine, põneva väljundi pakkumine, vahelduse ja positiivse pinge tundidesse toomine. Numbreid luues arvestada laste vanust ja nende huvisid, seostades tantsud konkreetsete teemadega. Tantsudest koostada erinevaid kavasid, varieerides erinevate vanuserühmade ja tantsustiilidega.
 
III Oodatavad üldised õpitulemused
 
Läbides terve õppeperioodi, õpilane:
 
           - oskab seada endale eesmärke ja nende nimel pingutada
           - oskab analüüsida ennast ja oma tugevaid ning nõrgemaid pooli tantsus
           - oskab töötada kogu grupi arenemise eesmärgi nimel
           - tunneb tantsu kehakooli aluseid
           - tunneb klassikalise tantsu aluseid              
           - omand liigutuste täpsuse, plastilisuse, hoituse ja viimistluse
           - omab väga head füüsilist vormi
           - teab erinevate tantsustiilide põhisamme
           - on füüsiliselt vastupidav ja võimekas
          - oskab treenida mälu ja ilmekust
           - teab kaasaaegse tantsu põhilisi liikumiskvaliteete
           - oskab tantsida kingadega
           - julgeb improviseerida üksi erinevates situatusioonides
           - suudab luua tantsukompositsioone
           - on leidlik ja oskab välja pakkuda uusi ideid
           - on laval julge, särav ja enesekindel
           - on omandanud tantsurepertuaari
           - väärtustab terveid eluviise
 

Eelkooliealised
 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks pakkuda tantsurõõmu, lastele positiivse tutvustuse andmine tantsumaailmast, fantaasia arendamine, oma keha tunnetamine, painduvuse, rütmitunde, sirutuse ning plastilisuse arendamine. Õpetada kuulama muusikat, selle rütmi ja liikuma vastavalt muusikale. Õpetada klassikalise tantsu põhipoosid ja lihtsamad harjutused. Õpetada tantsurepertuaari.
 
Õppetöö sisu
                                                                      Tunde        Teoreetilisi       Praktilisi
      1. Rütmika                                                  30                    4                        26                                               
          Muusika ja rütmi kuulamine
          Liikumised muusika ja dünaamika järgi
          Erinevad kõnni-ja jooksusammud
          Harjutused kätele
      2. Klassikaline tants                                   20                    4                        16
          Jalgade positsioonid
          Käte positsioonid
          Demi plie
          Battement tendus     
      3.Üldfüüsiline treening                              20                    -                         20
         Tantsuline osa     
         Painduvusharjutused põrandal
         Hüpped ja hüpakud
         Harjutused jalgadele( sirutused, kõverdused, tõsted) 
4.Loominguline    eneseväljendus               40                      4                      36
   Erinevate tegevuste jäljendamine
   Loomade liikumise jäljendamine
   Loovtants
   Liikumismängud
5.Tantsude õppimine                                    40                      -                      40
 
                                                               Kokku   150 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, õpilane eelkooliealiste rühmas
-         oskab kuulata muusikat ja selle rütmi
-         liigub vastavalt muusika rütmile
-         tunneb klassikalise tantsu lihtsamaid jalgade ja käte positsioone
-         oskab sooritada klassikalise tantsu lihtsamaid harjutusi
-         jäljendab erinevaid tegevusi liikumisega
-         jäljendab loomade liikumist
-         on arenenud painduvuselt, liikuvuselt
-         on omandanud tantsurepertuaari
 

 
Algaste 
 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks   on     laste tutvustamine kehakooli põhialustega, suunata neid liikuma vastavalt muusikale, nende kehahoiakule ja väljaspoolsusele aluse panemine, loovuse ja improvisatsioonivõimaluste pakkumine. Õpetada klassikalise tantsu põhipoosid ja-harjutused. Õpetada erinevat tantsurepertuaari.
 
Õppetöö sisu
                                                                        Tunde              Teoreetilisi     Praktilisi
  1. Rütmika                                                 20                        4                     16
Muusika ja rütmi kuulamine
Liikumised muusika järgi: kõnd, jooks, galopp, hüpped ja hüpakud
Muusika dünaamika, tempo, meeleolu leidmine
  1. Klassikaline tants                                   30                        4                      26
Jalgade positsioonid
Käte positsioonid
Demi ja grand plie
Relleve
Battement tendus
Battement tendus jete
Rond de jamb par terre
Hüpped
Piruetid           
  1. Üldfüüsiline treening                             30                        -                      30
Tantsuline osa                             
Painduvusharjutused põrandal
Hüpped ja hüpakud
Harjutused jalgadele
Venitusharjutused
  1. Loominguline eneseväljendus                30                         4                       26
Erinevate tegevuste jäljendamine 
Loomade liikumise jäljendamine
Loovtants
Liikumismängud
  1. Tantsude õppimine                                  40                          -                       40
 
                                                                   Kokku 150 tundi
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, õpilane algastme rühmas:
-         oskab liikuda vastavalt muusikale
-         on omandanud tantsu kehakooli tähtsamad nõudmised
-         tunneb klassikalise tantsu põhipositsioone
-         oskab sooritada lihtsamaid klassikalise tantsu harjutusi
-         jäljendab erinevaid tegevusi liikumisega
-         oskab jäljendada loomade liikumist
-         suudab improviseerida muusika saatel
-         on arenenud väljapoolsuselt, painduvuselt, sirutuse täpsuselt
-         on omandanud tantsurepertuaari
 

 
Keskaste  
 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks kinnistada laste tantsuoskusi ning-harjumusi, arendada nende tantsutehnikat, sirutust, painduvust, plastilisust, täpsust. Anda klassikalise tantsu tähtsamad põhialused ning piisava füüsilise koormuse. Lisaks tehnikale pöörata suurt tähelepanu tunnis kaasamõtlemisele, oma ideede väljapakkumise võimalusele, erinevate teemade väljendamisele liikumise kaudu – st. loovusele ning improvisatsioonile. Olema teadlik oma eesmärkidest ja oskama ennast adekvaatselt hinnata. Anda algteadmised tantsukombinatsioonide loomisest.  Õpetada kasutama erinevaid tasapindu liikumises. Õpetada keerukamat tantsurepertuaari.
 
Õppetöö sisu
                                                     Tunde                      Teoreetilisi             Praktilisi
1.Klassika                                        50                                   8                        42
            Port de bras       
Demi ja grand plie
Battement tendus
Battement tendu jete
Rond de jamb par terre
Fondu
Battement frappe
Petit battement
Develope
Grand battement jete
Pa de bourre
Allegro
Adagio
Piruetid
Tour’s
  1. Üldfüüsiline treening               50                                      -                            50
Tantsuline aeroobika
Painutusharjutused
            Jõuharjutused
            Vastupidavustreening
            Venitusharjutused
            Kaasaaegse tantsu alused
  1. Loominguline eneseväljendus 40                                    -                               40
Improvisatsioonid muusika järgi
Etüüdid
Tantsude loomine
Erinevate tasapindade kasutamine
 liikumises
  1. Tantsude õppimine                   80                                      -                            80
                                                                 Tunde kokku 220
 
 
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, õpilane keskastme rühmas:
            -   on teadlik oma eesmärkidest ja oskama ennast adekvaatselt hinnata
            -   on omandanud klassikalise tantsu tähtsamad põhialused
            -   on omandanud liigutuste täpsuse, hoituse, plastilisuse
            -   omab head füüsilist vormi
            -   oskab kasutada erinevaid tasapindu liikumises
            -   oskab improviseerida etteantud muusika ja teema põhjal
            -   suudab luua iseseisvalt erinevaid tantsukombinatsioone
            -   oskab väljendada erinevaid emotsioone läbi tantsu
            -   on omandanud tantsurepertuaari
 

Vanem aste
 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks tutvustada tantsukunsti võimalikult laiahaardeliselt, lisades õppekavasse tunnid erinevate tantsustiilidega. Anda oskus töötamiseks nii individuaalselt kui rühmaga. Süvendada õpilaste kiindumust huvialasse kinnistades nende tantsutehnilisi oskusi ning avardades loomingulisi võimeid. Panna neid väärtustama terveid eluviise. Anda tantsu kehakooli, klassikalise tantsu põhialused. Suunata õpilasi improviseerima nii etteantud muusika kui teema põhjal.
 
Õppetöö sisu
                                                      Tunde                          Teoreetilisi            Praktilisi
1.Klassika                                           70                                           10                    60
 Port de bras
 Demi ja grand plie
 Battement tendus
 Battement tendu jete
 Rond de jamb par terre
 Fondu
 Battement frappe
 Rond de jambe en l´air
 Petit battement
 Developpe
 Grand battement jete
 Pa de bourre
 Allegro
 Adagio
 Piruetid
 Tour
2.Üldfüüsiline treening                      60                                         6                           54
   Tantsuline aeroobika
   Painutusharjutused
   Jõuharjutused
   Vastupidavustreening
   Venitusharjutused
   Kaasaaegse tantsu treening
   Hip – Hop´i alused
   Ladina – Ameerika tantsude alused
 
3. Loominguline eneseväljendus         30                                       -                              30
    Improvisatsioonid muusika järgi
    Etüüdid
    Tantsude loomine
    Erinevate tasapindade kasutamine
     liikumises
4. Tantsude õppimine                          60                                       -                             60
                                             Tunde kokku 220
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, õpilane vanemas astmes:
           - väärtustab terveid eluviise
           - naudib tantsukunsti          
           - kasutab tantsu loominguliseks eneseväljenduseks
           - tunneb oma võimeid ja huvisid
           - tunneb tantsu kehakooli aluseid
           - valdab klassikalise tantsu aluseid
           - suudab õppida nii rühmaga kui iseseisvalt
           -  oskab improviseerida tantsuliselt nii etteantud muusika kui teema põhjal
           - suudab sooritada erinevaid tantsulisi kompositsioone

Täiskasvanud
 

Õppe – ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärgiks pakkuda heatasemelist üldfüüsilist treeningut koos liikumisrõõmu lisava tantsulise improvisatsiooniga, et huviline saaks leida endale sobiva füüsilise koormuse. Järk-järgult intensiivsemaks muutuva aeroobse tantsulise treeningu eesmärkideks on viia osalejad heasse füüsilisse vormi treenides harmooniliselt kõiki lihasgruppe, arendada koordinatsiooni, plastilisust, tantsutehnikat ning luua tunnis kaasahaarav ja innustav õhkond. Pakkuda ka erinevaid võimalusi improvisatsiooniks ning omaloominguks showtantsu raames eesmärgiga täita huvilise vaba aeg ka emotsionaalselt ja vaimselt rikka huviga..
 
Õppetöö sisu
                                                                Tunde                   Teoreetilisi              Praktilisi
1.Klassika                                       60                              6                          54                 
 Port de bras
 Demi ja grand plie
 Battement tendus
 Battement tendu jete
 Rond de jamb par terre
 Fondu
 Hüpped
 Piruetid
            2.Üldfüüsiline treening                  120                             -                        120
               Tantsuline aeroobika
               Painutusharjutused
               Jõuharjutused
               Venitusharjutused
            3.Loominguline eneseväljendus     40                            -                         40
               Tantsulised improvisatsioonid
 
                                       Tunde kokku    220
 
Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi, õpilane täiskasvanute rühmas:
           - suudab leida oma võimetele vastava kehalise koormuse
           - oskab jälgida oma tervislikku seisundit
           - järgib terveid eluviise
           - sisustab oma vaba aega ennast vaimselt ja emotsionaalselt rikastades
           - oskama teha koostööd
           - tunneb kehakooli põhialuseid
           - suudab improviseerida koos rühmaga muusika saatel
           - tunneb kehakooli põhialused
           - tundma klassikalise tantsu põhialuseid
 
Hindamine
 
Õpilaste tantsuliste oskuste arengu ja tundides toimetuleku analüüs on pidev osa õppeprotsessis. Kuna hindamise eesmärgiks on motiveerida õpilasi oma võimeid arendama, kasvatada tema eneseusku ja anda lapsele ning vanemale teavet õpiedukusest, ei kasutata hindamiseks hindeid, küll aga antakse palju tagasisidet. Selleks kasutatakse järgmisi vahendeid:
-         suuline tagaside tunnis
-         kiitused
-         analüüsid
-         vestlused eraldi õpilase ja lapsevanemaga
-         rühmatööde analüüsimine
-         loodud tantsukompositsioonide hindamine
-         talvekontserdid, nende hilisem põhjalik analüüs
-         kevadkontserdid, nende hilisem põhjalik analüüs
-         esinemised erinevatel üritustel, nende hilisem põhjalik analüüs
-         konkursid ( festival „Koolitants” )
-         kevadised diplomid kõigile
-         kevadised kiituskirjad parimatele ( hinnates tantsulist arengut ja püüdlikkust )
 

 
Detsember 2017
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
3
4
7
11
14
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
18.12.2017 Ülle Luts ABC stuudio jõulupidu.
18.12.2017 Teatriringi noorema trupi JÕULULAVASTUSE "Lepatriinude jõulud" etendamine ABC Stuudio õpilastele.
18.12.2017 Laulu-ja rütmikaringi "Mummud" jõulutund koos vanematega(5.a rühm).
18.12.2017 4-aastaste Mummude Jõulupidu ja kontsert lapsevanematele
18.12.2017 Kullo ukuleleõpilaste ja poplaulu stuudio jõulukontsert

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass