Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
KT STUUDIO
Kullo
Kullo
TANTSUANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Tantsuansambel Sõleke
 
1. ÕPPEPROTSESSI PÕHIMÕTTED
Õppeaja kestvus: 12 – 15 aastat
Maht tundides: 4-8 nädalatundi
Õppekeel: eesti keel
Lisaained: laulmine, lavagrimm
Õppevormid: õppetunnid, kontserdid, esinemised, treeninglaagrid, tantsufestivalid, konkursid, kotsertide- ja etenduste ühiskülastused, tantsupeod.
Vastuvõtutingimused: kooliõpilastele katsed või koolieelikutele proovitund
Õppevaldkond: tants
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
2.  KOLLEKTIIVI EESMÄRGID
Tantsuansambel Sõleke on tegutsenud 34 aastat. See on ühise huvialaga lapsi ja noori ühendav kollektiiv. Asutatud 1976. Looja ja juht tänaseni Ene Jakobson.
Tallinna Huvikeskuses Kullo tegutseb alates 1978. aastast.
 
Tantsuansambel Sõleke võimaldab tantsualast huviõpet nii poistele kui tüdrukutele.
Õppetöö hõlmab lapsi alates 4-aastastest kuni noorteni. Tantsuõpetus arendab noori nii kehaliselt kui vaimselt. Tantsukunst kasvatab lapsi esteetiliselt ja on üheks võimaluseks noore inimese füüsise kujundamiseks. Põhineb vabal tahtel, arendab iseseisvust ja aktiivsust. Pakub lastele ja noortele eduelamusi ja tunnustust.
 
Tantsukunst on see, mis liikumise ja tantsu kaudu arendab tantsijates muusika- ja rütmitunnet ning emotsionaalsust. Tantsimine annab positiivsust ja arendab enesejulgust. Treening ja liikumine parandab rühivigu ja arendab kehalisi võimeid. Õpetab eneseväljendusoskust ja kujundab isiksust.
 
Tantsuansambli Sõlek” treeningutes saadakse tugev kehaline koormus. Esinemistel rikkalikult emotsioone ja eneseteostut. Väljaspool treeningtunde korraldatakse mitmeid huvitavaid ühistegemisi, mis on heaks suhtlemiskooliks.
 
Tantsutreeningute põhieesmärgiks on anda lastele ja noortele ilus rüht, hea kehakool, lavaline väljendusoskus ja tugev tantsutehnika ning esinemisjulgus.
 
Väikeste tantsijatega alustatakse rütmikast ja kehatreeningust. Omandatatakse lihtsamad tantsusammud ja -kujundid. Algklasside õpilased alustavad klassikalise tantsu põhialuste õppimist. Edasi õpitakse karaktertantsu, seltskonnatantsu, ajaloolist tantsu ja kaasaegseid tantsustiile. Loomulikult kuulub igas vanuses õpperühmade programme eesti tants. Lisaks praktilisele osale kuuluvad õppetundidesse vestlused eesti pärimus- ja tänapäeva tantsust, tantsukunsti- ja kostüümi ajaloost. Lisaks vestlused suhtlemisest, käitumiskultuurist ja liiklusohutusest. Samuti arendatakse laste- ja noorte loovust ning andeid.
 
Tähtis osa on ka tantsulisel improvisatsioonil ja loovusel. Õpitakse muusika ja rütmi kuulamist, samuti lavagrimmi tehnikat. Vaadatakse õppevideosid, tantsuetendusi ja kontserte.
 
Traditsiooniline on tihe koostöö lastevanematega ja Sõlekese juurde moodustatud lastevanemate esindusega.
 
Igal rühmal on rühmavanemad poiss ja tüdruk. Ansamblile valitakse president ja I leedi.
 
Õppetöö jätkuks on igasuvine treeninglaager Karepal.
Osavõtud tantsufestivalidest ja konkurssidest.
 
Ansamblisse kuulub ligi 300 last ja noort vanuses 4-30 aastat.
 
3.  ÜLDISED ÕPITULEMUSED
Laps või noor tunneb rõõmu liikumisest ja tahab olla kehaliselt aktiivne.
Väärtustab tantsimist ja rahvuskultuuri.
On kultuurikandja.
Tunneb pärimuskultuuri tantsu, laulu ja muusikat.
Tunnetab järjepidava treeningu vajadust.
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
Laps/noor on aktiivse eluhoiakuga ja positiivne.
Väärtustab terveid eluviise.
Omab elus kindlaid eesmärke ja läbilöögivõimet.
On pädev lihtsamaid õpioskusi teistele edastama.
 
4. ÕPPEKAVA JAOTUSE ALUSPÕHIMÕTTED
Õppekava on jagatud õpilaste vanuse järgi 4  põhi vanuseastet ja 2 lisaastet:
I aste - eelkooliealiste rühmad (vanuses 5-6 aastased ja I klass)
II aste – algkooliõpilaste rühmad ( II-V klass)
III aste – põhikooli õpilaste rühmad (VI-VIII klass)
IV aste – gümnaasiumi õpilaste rühmad (IX – XII klass)
Eelkoolitus - 4-aastased lapsed
Täiskasvanute koolitus :
- noored ja vanemad vilistlased, kes pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkavad tantsimist Sõlekeses.
-täiskasvanud, kellel on huvi rahvatantsu vastu ja soovivad osaleda tantsupidudel.
 
Õppetöö sisu on astmeti erinev.
Ühe õppetunni kestvus 45 min.
 
II ÕPPETÖÖ SISU
1.Eelkoolitus (4-aastased lapsed)
1.1Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 Lähtub laste eakohasusest, liikumisvajdusest ja võimetest.
Võimaldab lapsel paremini sotsialiseeruda.
Õpetaja kuulamise ja jälgimise kujundamine.
Üheskoos tegemise harjumuse kujundamine.
Liikumisharjumuse kujundamine, rõõm tantsust ja mängust.
Loovuse arendamine.
Rütmitunde arendamine.
Muusika kuulamine ja laulmine.
 
1.2 Tundide temaatiline plaan eelrühmale (4-aastased lapsed)
Nädalakoormus 3 õppetundi.
Tundide arv õppeaastas 120 tundi.
 
______________________________________________________________________
 
Jrk nr               Teema                                                 Tunde      Teoreet        Praktil
______________________________________________________________________
 
 1. Rütmika                                                          20                4              16
 
1.Muusika ja rütmi kuulamine
2.Muusika järgi liikumine
3.Kõnni- ja jooksusammud
4.Hüppamine muusika järgi
5.Plaksutamine rütmis
 
2.Üldfüüsiline treening                          30                    4          26
           
                        1.Painduvusharjutused
                        2. Sirutus ja venitusharjutused
                        3.Kükid
                        4.Hüpped
                        5. Käteharjutused
           
3.Tantsuliikumised                                           30                    4          26
 
            1.Kõnni-, jooksu-, külg-galopisammud
            2.Jala- ja põlvetõsted
            3.Kand- ja varvasastakud
            4.Käteplaksud ja taldrõhksammud.
            5.Tantsujoonised viirg, rida ja sõõr.
 
 
4.Tantsude õppimine                                       30                    6          24
 
5.Loovuse arendamine                        10
            1.Lindude loomade matkimine
            2.Tegevuste jäljendamine
 
5.Laulu- ja tantsumängud tunni lõpus
 
 
_____________________________________________________________________
            Kokku                                                120 tundi
           
 
 
 
1.3 Nõutavad õpioskused
Õppekava läbinud õpilane:
1.Oskab kuulata muusikat
2. Liigub vastavalt muusika rütmile.
3. Oskab koos laulda.
4.Suudab jäljendada erinevate tegevuste ja loomade liikumist
5.Oskab  rütmis plaksutada.
6. Oskab lihtsaid tantsusammukesi.
7. Painduvuse ja liikuvuse areng.
8.Tantsurepertuaari omandamine.
9.Laps on pädev tantsurühma tööks.
 
1.4 Pädevused
1.Oskab häälestada end rühmategevusele
2.On teadmihimuline, tahab õppida uut
3.Suhtub kaaslastesse sõbralikult
4.Oskab kuulata ja jälgida õpetajat
5.Tunneb rõõmu liikumisest ja tantsimisest
 
1.5 Hindamine
Kõik lapsed saavad kiituskirja õppeaasta lõpus – “Olid tubli”!
 
2. I - ASTE (5-6 aastased ja I klassi õpilased)
2.1 Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Lähtub laste eakohasusest, liikumisvõimetest ja -vajadusest.
Kehakooli aluste ja liikumisharjumuse kujundamine
Rühmatöö harjumise kujundamine.
Suhtlemine kaaslastega, õpetaja kuulamine ja jälgimine
Luua positiivne häälestatus liikumistegevusele, tantsimisele ja mängimisele.
Omandada oskusi pärimuskultuurist, tantsust, laulust, tavadest ja rahvarõivastest.
Rütmitunde ja muusikalise kuulmise arendamine.
Loovuse arendamine.
Esinemisjulguse kasvatamine.
Eesti tantsu tundmaõppimine.
Klassikalise tantsu harjutuste algteadmiste omandamine.
 
2.2 Tundide temaatiline plaan I -astme rühmadele
( 5-6 a. ja I klass)
I   Tundide arv õppeaastas 160 õppetundi.
    Nädalakoormus 5-6-aastastele 4 õppetundi (2 korda nädalas)
 
II  Tundide arv õppeaastas 240 tundi.
      I klassile õppetunde nädalas 6 tundi (3 korda nädalas)
 
 
 1. 5-6 aastaste laste tantsurühmad kokku 160 õppetundiJrk       Teema                                                                        Tunde    Teoreet. Praktil.


1.        Rütmika                                                                       40             4            36
 
            1.Muusika ja rütmi kuulamine
            2. Liikumised muusika rütmi ja dünaamika järgi.
            3. Erinevad kõnni-ja jooksusammud.
            4. Harjutused kätele.
 
2.         Üldfüüsiline treening                                                    30        -                 30
 
1.      Painduvusharjutused põrandal
2.      Hüpped ja hüpakud
3.      Harjutused jalgadele(sirutused, kõverdused,tõsted)
 
3.         Eesti tants                                                                   40          4               36
 
1.      Lihtsamad põhisammud (galopisamm, madalhüpaksamm)
2.      Erinevad tantsuvõtted (eest-ristvõte, süldvõte, käevang, käed-kätes)
3.      Lihtsamad tantsujoonised (ring, viirg, kolonn)
 
4.         Loovuse arendamine                                                   20
 
5.         Tantsude õppimine                                                      30          6                 24

 
                                                                       Kokku :          160 tundi
 
 1. I klassi õpilased kokku 240 tundi


Jrk       Teema                                                            Tunde Teoreet   Praktil.

 
 1. Üldfüüsiline treening                                                    40        6          34
1. Kõnnid,jooksud,hüpakud,hüpped
2. Jalgade- ja käteharjutused
3. Painduvusharjutused
4. Sirutusharjutused
5. Käteplaksud, rõhksammud.
6. Muusika tempo, meeleolu, dünaamika
 
2.Klassikaline tants                                                                 30        8          22
                        1. Jalgade positsioonid (lihtsamad)
                        2. Käte positsioonid
                        3. I port de bras
                        4. Demi- ja grand plie
                        5. Battement tendus
                        6. Hüpped(sauté)
                        7. Tour chaine
 
3.Eesti tants                                                                            40        6          36
                        1. Lihtsamate põhisammude omandamine
                        2. Käte asendid ja tantsuvõtted
                        3. Lihtsamad tantsujoonised
                        4. Pärimusmuusika ja -tantsude tundmaõppimine
                        5. Eesti tantsurepertuaari omandamine
 
4.Karaktertants                                                                      30        4          26
                        1. Erinevate rahvaste tantsuelemendid (läti, soome, kantritants)
                        2. Lihtsamad liikumised ja etüüdid
                        3.Tantsu õppimine
 
5.Tantsurepertuaari õppimine                                                  40        4          36
1.Tantsude omandamine ja viimistlus esinemiseks
 
6. Ettevalmistus tantsupeoks                                                    40        6          34       
                        1. Tansude õppimine
                        2. Ettevalmistus ülevaatusteks
 
7.Loovuse arendamine                                                20

 
                                               Kokku                                              240 tundi
 
2.3 Nõutavad õpioskused
 1. Oskus kuulata muusikat ja selle rütmi. Liikuda vastavalt muusika rütmile. Käteplaksud, rõhksammud.
 2. Erinevate tegevuste jäljendamine liikumisega.
 3. Loomade liikumise ja tegevuste jäljendamine.
 4. Eesti tantsu lihtsamate põhisammude omandamine.
 5. Painduvuse ja liikuvuse areng.
 6. Tantsurepertuaari omandamine.
 7. Laps on pädev tantsurühma tööks.
 8. Ühestantsimisest rõõmu tundmine
 
2.4 Pädevused
Laps tunnetab oma liikumisoskust.
Oskab liikumisest rõõmu tunda.
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
Oskab tantsida üksi, paaris ja rühmaga.
Laps on pädev tantsima ja mängima lihtsaid mänge.
Omab eakohast esinemisoskust.
 
2.5 Hindamine
Kõik tantsijad, kes osalevad õppetöös õppeaasta lõpuni saavad igal aastal “Kiituskirja”.
 I  klassi tantsijad saavad õppeaasta lõpus I astme koolituse lõpetamise kohta  tunnistuse ja tublimad kiituskirja.
 
3. II - ASTE (II – V klassi õpilased)
3.1Õppe ja kasvatustöö eesmärgid
Õpetada kuulama muusikat ja rütmi. Liikuma vastavalt muusika rütmile ja dünaamikale.
Kehakooli põhialuste omandamine.
Lihtsamate eesti tantsu põhisammude ja tantsuvõtete omandamine.
Klassiklise tantsu põhialuste õppimine.
Tantsupeo repertuaari omandamine.
Erinevate rahvaste tantsuliikumiste õppimine.
Poiste ja tüdrukute omavahelise suhtlemise kujundamine.
Aktiivse eluhoiaku kujundamine.
Koordinatsiooni arendamine.
Esinemisjulguse ja –oskuse arendamine
 3.2Tundide temaatiline plaan II-astme rühmadele.
 
Tundide arv õppeaastas 240 tundi. Nädalakoormus 6 õppetundi (3 korda nädalas)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jrk                   Teema                                     Tunde                          Neist
nr.                                                                                          Teoreet.           Prakt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Üldfüüsiline treening                                      30                                           30
 
            1. Oskus liikuda vastavalt
            muusikale: kõnd, jooks, galopp
            hüpped ja hüpakud, plaksud
            (dünaamika, tempo, meeleolu).
            2. Pea -ja keha harjutused.
            3. Jalgade -ja käte harjutused.
            4. Painduvusharjutused
            5. Tantsulised liikumised.
 
2.         Eesti rahvatants                                   50                    10                    40
 
            1. Lihtsamate eesti rahvatantsu
            põhisammude omandamine.
            2. Käte asendid ja tantsuvõtted.
            3. Tuntumad tantsujoonised.
            4. Tutvumine lihtsate folkloorsete
            tantsudega.
            5. Uusloominguliste tantsude
            õppimine.
 
3.         Klassikaline tants                                 40                    8                      32
 
            1. Jalgade positsioonid
            2. Käte positsioonid
            3. Plied
            4. Battement tendus
            5. Battement tendus jete
            6. Hüpped (saute)
            7. Tour's
 
4.         Karaktertants                                      30                    5                      25
 
            1. Erinevate rahvaste tantsu-
            elemendid
            2. Lihtsamad liikumised ja etüüdid
 
 
5.         Noorte tantsupeoks ettevalmis -
            tamine                                                 50                    10                    40
 
            1.Vajaliku repertuaari õppimine
            2.ettevalmistus ülevaatusteks
 
6.         Seltskonnatants                                   10
            1. Viini valss
            2. samba
           
7.         Ajalooline tants                                    10                    2                      8
            1.Polonees
           
8.        Tantsud,esinemised                              20                                           20
 

 
                                                                       Kokku : 240 tundi
 
3.3 Nõutavad õpioskused
1.Osata ühendada muusikat liikumisega, rütmiliselt liikuda vastavalt muusikale.
2.Oskus  keskenduda uue omandamisele.
3. Lihtsamate eesti rahvatantsu põhiliikumiste omandamine.
4. Tantsu kehakooli põhialuste omandamine, folkloorsete rahvatantsude tundmaõppimine.
5. Erinevate rahvaste tantsuliikumiste, nende rahvusliku omapära ja karakteri tundmaõppimine.
6.Mõne lihtsama seltskonnatantsu omandamine
7. Tantsupeo repertuaari omandamine.
 
3.4 Pädevused
Tunneb oma võimeid ja huvi tantsu vastu.
Suhtub endasse positiivselt
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
On heatahtlik
Väärtustab kehalist liikumist ja tantsimist.
Saab aru vajadusest pidevalt treeningutest osa võtta.
On aktiivne ja positiivne.
 
3.5 HINDAMINE
V klassi lõpetades saab tantsija II astme koolituse tunnistuse.
 Kui ta on 4-aastasest õppeperioodistst osa võtnud vähemalt 50%
Vähema osaluse korral tunnistust ei väljastata.
 
4. III - ASTE (V – IX klassi õpilased)
4.1 Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Koordinatsiooni ja tantsuoskuse arendamine.
Rahvatantsu põhisammude omandamine.
Tantsukunsti ja liikumise väärtustamine.
Seltskonnatantsu põhialuste õppimine.
Adekvaatse enesehinnangu kujundamine.
Tervislike eluviiside väärtustamine.
Esinemisoskuse ja eneseväljenduse kujundamine.
Noortevaheliste suhete kujundamine.
Tantsurepertuaari omandamine.
Rahvarõivaste tundmine ja kandmisoskus
 
 4.2 Tundide temaatiline plaan III-astme rühmadele
Õppetundide arv õppeaastas 240 tundi. Nädalakoormus 6 õppetundi.
 
Jrk nr             Teema                                                           Tunde        neist
                                                                                               Teoreetil.   Praktil.
______________________________________________________________________
 
1.                  Üldfüüsiline treening                                              20
1.Vastupidavusharjutused(jooksud,hüpped)
2.Painduvosharjutused
3.Venitusharjutused
 
2.                  Klassikaline tants                                                  40        8          32
 
1.      Port de bras
2.      Rond de jamb par terre
3.      Grand plie, relleve
4.      Sur le cou de pied
5.      Battement frappe
6.      Grand battement jete
7.      Relleve temps
8.      Allegro ja adagio
Harjutusi õpitakse tugipuu ääres ja saali keskel.
 
        3.       Eesti tants                                                             50        10        40
 
1.      Eesti tantsu põhisammud
2.      Erinevad tantsuvõtted
3.      Keerulisemad tantsujoonised
4.      Tantsusammude kombinatsioonid
5.      Tantsurepertuaari omandamine
 
       4.    Karaktertants                                                           40        8          32
 
1.      Harjutused stange ääres (plie, relleve,
            Battement tendu, jete, harjutus puusale, nöörike)
2.      Harjutused ja etüüdid saali keskel
3.      Tantsukombinatsioonid erinevates karakterites
4.      Erinevate rahvaste tantsud
5.Seltskonnatants                                                        20        4          16
1.      aeglane valss
2.      rumba
6.Tantsupeo repertuaari omandamine                          40
 
7.Kaasaegsed tantsustiilid                                            20
1.      Erinevad tantsuliikumised
2.      Tantsurepertuaari omandamine
3.      Showtants
 
8.Ajalooline tants
                       Menuett                                              10
 
9.Tantsud, esinemised
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokku: 240 tundi
 
4.3 Nõutavad õpioskused
 1. Klassikalise tantsu põhialuste omandamine.
 2. Eesti tantsu põhisammude viimistlemine.
 3. Uute eesti lavatantsude õppimine.
 4. Karaktertantsu treeningharjutuste omandamine stange ääres. Erinevate rahvaste rahvusliku omapära ja tantsude õppimine.
 5. Seltskonnatantsude õppimine.
 6. Tunda erinevaid kaasaegseid tantsustiile.
 7. Ajaloolise tantsu õppimine
 8. Tantsurepertuaari omandamine.
 9. Tantsupeo repertuaari omandamine
 
4.4 Pädevused
On adekvaatse enesehinnanguga.
Oskab väärtustada liikumist ja tantsu.
Oskab väärtustada esinemisi ja oma oskuste demonstreerimist.
On väga hea suhtleja rühmas ja kollektiivis. Ka poisid-tüdrukud omavahel.
Pädev korraldama üritusi ansamblisiseselt ja ka oma kooolis.
Oskab hoida oma tervist.
Oskab väärtustada oma kultuuri.
Oskab kanda oma rahvarõivaid.
 
4.5 Hindamine
III astme lõpetaja saab III astme lõputunnistuse:
Kui on täitnud õppeõppeprogrammi vähemalt 50% ja sooritanud eksami.
 
5. IV - ASTE (gümnaasiumi õpilased)
STUUDIORÜHMAD
5.1 Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Noore inimese kujundamine läbi kehalise treeningu.
Treeninguharjumuste jätkuv kujundamine.
Erinevate karakterite tundmaõppimine.
Erinevate tantsustiilide tundmaõüppimine.
Tantsulise improvisatsiooni arendamine.
Sotsiaalsuse kujundamine.
Positiivsuse ja kõrge enesehinnangu kujundamine.
Kontserdiprogrammide omandamine.
Tantsuetendusteks valmistumine.
Tervete eluviiside kujundamine.
Rahvarõivaste tundmine ja kandmisoskus
Arendada õpilastes oskust nooremaid tantsijaid juhendada
 
5.2 Tundide temaatiline plaan IV astme rühmadele (gümnaasiumi õpilased ja IX klass)
Õppeaastas kokku 320 tundi. Nädalakoormus 8 õppetundi.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jrk.                 Teema                                    Kokku                                               Neist
nr.                                                                                          Teoreet.         Praktil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.Üldfüüsiline treening                          30
            1.Vastupidavusharjutused
            2.Painduvusharjutused
            3.Venitusharjutused
 
1.         Klassikaline tants                                 40                    6                      34
 
            1. Klassikalise tantsu põhi-
            liikumiste omandamine
            štange ääres
            2. Harjutused saali keskel
            3. Adagio
            4. Allegro
            5. Tour's
 
2.         Ajalooline tants                                    20                    5                      15
 
            1.Krakovjak
            2. Mazurka
            3. Pavana
 
3.         Seltskonnatants                                   30                    5                      15
 
            1. Aeglane valss
            2. Tango
            3. Cha-cha
            4. Jive
 
4.         Eesti rahvatants                                    40                    10                    30
 
1.      Tantsusammude tehnika arendamine
2.      Uute eesti rahvatantsude õppimine
 
5.         Karaktertants                                      30                    10                    20
 
            1. Karaktertantsu tree -
            ningharjutused štange
            ääres.
            2. Erinevate rahvaste
            tantsuliikumised ja etüüdid.
            3.Tantsude õppimine
 
6.         Temaatilised tantsud ja
            kaasaegne moderntants                          20                     10                   20
 
            1. Modern.
            2. Temaatilised tantsud.
            3. Tantsud kaasaegsele
            muusikale.
            4. Showtants.
 
7.         Ettevalmistus tantsupidudeks                   40                     8                     32
 
            1. Repertuaari omandamine.
            2. Osalemine ülevaatustel
 
8.         Ettevalmistus  tantsu -
            etendusteks.                                           50                     10                40
 
9.    Õpetaja praktika                                      20                    10                    10
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Kokku : 320 tundi
 
 5.3 Nõutavad õpioskused
1. Klassikalise tantsu põhialuste omandamise jätkamine.
2. Ajalooliste tantsude õppimine.
3. Uusloominguliste eesti tantsude repertuaari omandamine.
4. Seltskonnatantsu teadmiste ja oskuste täiendamine.
5. Karaktertantsu treeningharjutuste omandamine. Erinevate rahvaste omapära ja rah -
vatantsude tundmaõppimine.
6. Temaatiliste tantsukompositsioonide õppimine.
7. Tantsupidudeks vajaliku repertuaari omandamine.
8. Kontsertideks ja etendusteks programmi omandamine.
9.Valmistub nooremate õpetamiseks
10.Tunneb eesti rahvarõivaid ja oskab neid kanda
 
5.4 Pädevused
Väärtustab terveid eluviise.
Tunneb oma võimeid.
Aktiivse eluhoiakuga.
Väärtustab kehalist liikumist
Austab oma kultuuri ja päritolu
On loova mõtlemisega, pädev loominguliseks eneseväljenduseks.
Oskab suhelda oma- ja väliskeskkonnas
Oskab analüüsida ja hinnata ümbritsevat
On pädev kaasa lööma mistahes teises tantsukollektiivis.
Omab positiivset ja kõrget enesehinnangut.
Omab elus kindlaid eesmärke ja läbilöögivõimet.
On pädev lihtsamaid õpitud oskusi teistele edasi õpetama.
 
5.5 Hindamine
Lõputunnistuse saamiseks peab olema Sõlekeses tantsinud vähemalt kolm aastat.
Õppeaasta  lõpetatakse kontsedi või etendusega.
Gümnaasiumi lõpetajad saavad lõputunnistuse õppeprogrammi läbimise kohta.
Parimad saavad HK Kullo tänukirjad või kiituskirjad
Tänukirjad saavad staazhikate lõpetajate vanemad.
 
6. Täiskasvanute koolitus
(enamuses Sõlekese vilistlased)
Rühmad võivad koosneda kas ainult vilistlastest või vahel ka osaliselt gümnaasiumi lõpuklassi noortest. Samuti täiskasvanud tantsuhuvilistest.Oleneb soovijate arvust.
Treeningkoormus oleneb tantsijate soovist 4 tundi.
 
6.1 Õppetöö eesmärgid
1.Kehalise vormi säilitamine
2.Tantsutehnika edasiarendamine
3.Tantsude õppimine
4.Vana tantsurepertuaari omandamine
5.Tantsupeo repertuaari õppimine
6.Suhtlemine heade kaaslastega
7.Tervislike eluviiside väärtustamine
8.Olla eeskujuks oma tantsuoskuse ja - entusiasmiga noorematele tantsijatele
 
 III Kasutatud kirjandus
1. Põldmäe, Tampere "Eesti rahvapillid ja rahvatantsud"
2. U.Toomi "Eesti rahvatantsud"
3. "Meie repertuaar"
4. Tantsupeo tantsude kogumikud.
5. Tkatšenko "Lava - karaktertants"
6. M. Vassiljeva “Ajaloolised tantsud”
7. A. Vaganova "Klassikaline tants"
8. K. Torop “Eesti rahvatantsu oskussõnastik”
9. K. Torop “Vanad seltskonnatantsud”
10. H. Mikkel “Vahetussamm”
11. V. Kostrovitskaja “100 klassikalise tantsu tundi”
12. N. Serebrennikov “Tõsted duet-tantsus”
13. J. Lehiste “Klassikalise tantsu algõpetus”
14. Ü. Toming “Karaktertants algajatele”
15. H. Einasto “100 aastat moderntantsu”
16. R. Tõnnus “Anna Raudkats oma ajas”
17. K Torop “Kontratantsud”
18. H.Krips “Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel”.
19. I.Rüütel “Pärimus pärijaile”
20. M. Gurian “ Poisid ja tudrukud õpivad erinevalt”
21. H. G. Ginott “ Lapsed ja meie”
22. D. Einon “Loov laps”
23. A.Raudkats “Laulumängud lastele”
24. I, Ojala “Mõista mind teismelist”
25. E. Jakobson “Tootsi ja Teele tantsuaabits”
26. I.Rüütel “Eesti uuemad laulumängud” I ,II
27. L.Thool “Treening tervele kehale”
28. H.Aassalu “Helmi.Tohvelmann”
29. L.Wainwright “Palun tantsule”
30. Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse väljaantud erinevad tantsupidude õppematerjalid
 
Koostanud : ansambli peaballettmeister Ene Jakobson

 

Detsember 2017
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
3
4
7
11
13
14
22
24
25
27
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
15.12.2017 Vokaalansambel Helisev hääl avatud tund-kontsert
15.12.2017 L.Kapi klaveriõpilaste jõulukontsert
16.12.2017 Ülle Luts ABC stuudio jõulupidu.
16.12.2017 O.Marenkova õpilased esinevad Vene muusika festivalil
16.12.2017 V.Khoretskaya Klaveriringi õpilased osalevad Vene Muusika Festivalil

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass