Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print
 
 TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Puhkpilli orkestriklassi vaskpuhkpillide õppekava

I Üldosa
Õppeaja kestvus:   1- 7 aastat
Maht tundides:  6 akadeemilist tundi nädalas
Õppekeel:  eesti  
Lisaained:  orkestritunnid,  solfed˛o
Õppevormid ja meetodid:   õppetund,  vajaduse korral  grupitunnid, esinemised, kontserdid,  laagrid 
Vastuvõtutingimused:  vanus alates 7. eluaastast,  huvi muusika ja pillimängu vastu, vastuvõtuavaldus
Õppevaldkond:   muusika
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Õppetöö eesmärgiks on omandada musitseerimiseks vajalikud tehnilised ja muusikalised oskused.  
I aste
Õpilane:
•omandab esmased vaskpuhkpillimängu võtted (õige suudim, õige sissehingamine ja väljapuhumine, õige keha, käte ja sõrmede hoid)
•omandab harjutamise algtõed: regulaarsus, mitmekesisus, iseseisvus.
•oskab eristada lihtsamaid muusikavorme
•oskab korras hoida oma muusikainstrumenti (puhastamine, õlitamine)
•omandab esinemiskogemust
•tunneb huvi muusika kuulamise vastu
•suudab välja tuua pala olemust ja meeleolu, kasutades lihtsamaid artikulatsiooni võtteid (detache, legato, staccato); samuti kasutades põhidünaamikat (p, mf, f)
 
II aste
Õpilane:
              •    on omandanud põhilised pillimängu võtted
              •    on omandanud korraliku tooni ja suudab mängides intoneerida puhtalt
              •    suudab mängida erineva helitugevusega, kasutada crescendot ja diminuendot
              •     oskab kasutada erinevaid strihhe: detasche, legato, staccato
•saab uusi kogemusi erinevate esinemisolukordade kohta (erinevad saalid, 
     esinemine konkurssidel,  esinemine ansambli koosseisus)
              •     omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute palade terviku tajumisel ja õppimisel.
              •     arendab muusikalist taju kuulates kontserte ja neid arvustades
              •    on saanud teadmisi vaskpuhkpilli muusika mitmekülgsusest
              •    on võimeline hindama nii enda kui teiste esitusi.
 
III aste
Õpilane:
•on omandanud muusika esitamiseks vajaliku instrumendikäsitluse oskuse, mis võimaldab muusikaõpingute jätkamist.
•omab valmisolekut erinevateks esinemisolukordadeks.
•omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute teoste õppimiseks.
•tajub muusikalist tervikut, valdab fraseerimise põhialuseid.
•oskab tõlgendada eri ajastute muusikat.
•tutvub kaasaja muusikaga. Jälgib mujal maailmas toimuvaid muusikaüritusi.
III Õppetöö sisu
I aste
Õppetöö sisu
1)Õige suudimi ja õige keha, käte ning sõrmede asetuse õppimine. Töö tooniga. Pikkade nootide harjutamine tunnis ja iseseisvalt. Õige hingamisaparaadi kujundamine.
2)Töö intonatsiooniga.
3)Heliredelid  Duur ja moll (harmooniline, meloodiline) C, G, F – Duur (üks oktav) a, d, e – moll (üks oktav) Edasijõudnud: C, F, G, B, D – Duur 
       (üks oktav) e, g, a, h, d – moll (üks oktav). Heliredel ja kolmkõla üks oktav.
4)Etüüdid ja etüüdilaadsed palad
5)Palad , mis vastavad õpilase poolt omandatud registrile, ulatusele ja mis esindavad eri stiile ning on tempolt ja karakterilt erinevad.
6)Ansamblimäng: duetid, triod, kvartetid.
5)Noodistlugemine.
 
II aste
Õppetöö sisu
1)Töö tooni, hingamise ja intonatsiooniga.
2)Helistikud C/a, G/e, D/h, A/fis, F/d, B/g, Es/c, As/f
Heliredelid ja kolmkõlad detasche, legato ja staccato.
3)Tehnilisi oskusi harjutatakse etüüdidega või etüüdilaadsete paladega.
4)Klaverisaatega palad. Teosed sisaldavad eri ajastuid, stiile, ülesehitust. Tempolt ja karakterilt on teosed erinevad.
5)Noodistlugemine
6)Koosmäng
 
III  aste
Õppetöö sisu.
1)Töö tooni ja intonatsiooniga
2)Kõik helistikud. Heliredelid, kolmkõlad detasche, legato ja staccato . Kromaatiline heliredel.
3)Etüüdid  ja etüüdilaadsed palad
4)Palad, mis esindavad eri ajastuid, stiile ja mis on tempolt ja karakterilt erinevad. Uuem muusika.
5)Noodistlugemine
6)Koosmäng (ansambel, orkester)
IV Oodatavad õpitulemused
I tase
Tasemeeksami nõuded
1. C/a, G/e, F/d, helistikest 1. Duur ja 1. moll komisjoni valikul 
ja  1 – 2 erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.
Tasemenäited algajad: Lastelaul – Hüüavad pasunad
G. Ernesaks – Rongisõit
W.A. Mozart - Allegretto
Saksa rahvaviis – Marsilaul
Eesti rahvaviis – Veere vokk
R. Päts – Muti metroo
 
2.  Kaks  erineva karakteriga pala
Tasemenäited (edasijõudnud):  L.v. Beethoven – Ecossaise WoO 86
L.v. Beethoven – Saksa tants
Prantsuse rahvaviis – Minu müts
N. Hare – Variatsioonid
 
II tase
Tasemeeksami nõuded 
1. Üks  duur ja üks  moll komisjoni valikul õpitud helistikest lisadega
ning 1-2  erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.
Palade tasemenäited:
B. Izvana – Kaks vanaaegset Ungari tantsu
      L. Janacek – Kaks Moraavia rahvalaulu
      P. Tšaikovski – Prantsuse laul
 
III tase
Tasemeeksami nõuded 
1. Üks duur ja üks moll kõikidest õpitud helistikest komisjoni valikul ja
 kaks erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.      
Teoste tasemenäited:G.F. Händel – Sonaat F-duur
J. Porret – Concertino nr.19
J. Porret – Concertino nr.21
Ch. Gounod – Serenaad
Järgmisel  tasemel  õppe alustamiseks peab õpilane olema  omandanud   eelmise taseme nõuded.
V Hindamine
Hindamise  eesmärgiks on  anda õpilastele  pidevalt tagasisidet nende arengu kohta, motiveerida  neid  oma andeid ja võimeid  arendama ning kasvatada nende  eneseusku.  Hindamine toimub analoogselt üldhariduskoolidega 5 palli süsteemis.
 
 
 TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Puhkpilli orkestriklassi puupuhkpillide õppekava

I Üldosa

Õppeaja kestvus : 1-7 aastat vastavalt sellele, millise taseme õpilane soovib omandada.

Maht tundides: 6 tundi nädalas

Õppekeel : eesti

Lisaained: solfed˛o (2 tundi), puhkpilliorkester (2 tundi), pillitund (2 tundi)

Õppevormid ja meetodid: individuaaltund, orkester, ansambel, esinemised, kontserdid, kontsertide külastused

Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud avaldus, huvi muusika vastu
Huviringi võetakse vastu muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, vanuses 7-19 aastat. Eelnevaid muusikalisi teadmisi ei nõuta. Esimeste hammaste vahetus peab olema toimunud.

Õppevaldkond : Muusika

Õppekava kirjeldus:
• Õppekava realiseerimiseks on ettenähtud 3 taset. Lisaained on solfed˛o ja Kullo puhkpilliorkester.
• Õppetöös lähtutakse õpilaste muusikalistest võimetest. Arvestades seda nii tunni ülesehitusel kui repertuaari valikul.
• Õpilaste loovuse ning õppimisoskuse arendamine toimub läbi mitmekesise repertuaari ja erinevate muusikaliste loovülesannete.
• Õppekava arengus järgitakse muusika arengu erinevaid huvihariduse arengusuundi mujal maailmas.
• Õpetaja täiustab oma metoodilist pagasit uute meetodite ning võtetega.

Puupuhkpilli õppekava on koostatud arvestades huvikooli profiili ja õppurite sihtrühma, kuna õppurite vanuseline struktuur ja muusikaliste oskuste tase on väga erinev. Pilli õppetöö on individuaalne ja iga õpilase juhendamisel lähtutakse õpilase soovidest ja arengulistest iseärasustest. Eesmärgiks on äratada huvi muusika ning musitseerimise vastu. Oluliseks peetakse kindla õpieesmärgi seadmist indiviidi tasandil, oskuste ja teadmiste omandamise tempo ja ulatus võivad olla õpilaste seas erinevad.

II Õppekava üldeesmärgid

Huviringi eesmärgiks on anda lastele ja noortele muusikalisi teadmisi ja oskusi ning omandada puupuhkpilli mängimise oskused, võttes arvesse õpilaste individuaalseid võimeid ja andeid.
Kuna huvihariduse eesmärgiks on võimaldada õpilastel omandada täiendavalt neid oskusi ja teadmisi, mida ei paku põhi-ja keskhariduse õppekava, siis puupuhkpilliõppe peamiseks ülesandeks on muusikaalaste teadmiste ja musitseerimise arendamine. Õpetaja ülesanne on pakkuda õpilasele võimalikult head baasharidust, mis võimaldaks õpilasel soovi korral jätkata keskastme muusikakoolides.
Läbi puhkpillimängu äratatakse lapses muusikahuvi, arendades tema kujundlikku mõtlemist ja fantaasiat, rütmi- ja muusikatunnetust, artikulatsiooni ja fraseerimist, kuulmisteravust, vormitaju ning hingamist, samuti sõrmetehnikat ja tööharjumust.
Õppetöö käigus toimub ka õpilase muusikaliste eelistuste ja omaloomingu toetamine ning järk-järguline arendamine.
Aine eesmärgiks on võimaldada muusikaliste põhioskuste omandamist iseseisvaks musitseerimiseks, edastada elementaarseid teadmisi pilli mängust, lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest.
III Õppekava üldised õpitulemused

Õpilane:
• Tunneb instrumenti, selle spetsiifikat
• On võimeline mängima harrastusorkestrites, ansamblites
• Saab jätkata õpinguid keskastme muusikakoolides
• On omandanud muusikalise stiili- ja ajastutunnetuse
• On omandanud järjepideva töö oskuse
• Suudab analüüsida enda mängu

Algajad I tase
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õpilane:
• omandab esmased pillimängu võtted (õige suudim, õige sissehingamine ja väljapuhumine, õige keha, käte ja sõrmede hoid)
• omandab harjutamise algtõed: regulaarsus, mitmekesisus, iseseisvus.
• oskab eristada lihtsamaid muusikavorme
• oskab korras hoida oma muusikainstrumenti (puhastamine, hooldamine)
• omandab esinemiskogemust
• tunneb huvi muusika kuulamise vastu
• suudab välja tuua pala olemust ja meeleolu, kasutades lihtsamaid artikulatsiooni võtteid (detache, legato, staccato); samuti kasutades põhidünaamikat (p, mf, f)

Õppetöö sisu

I tase

1) Õige suudimi ja õige keha, käte ning sõrmede asetuse õppimine. Pingevaba keha ja kätehoid. Töö tooniga. Pikkade nootide harjutamine tunnis ja iseseisvalt. Õige hingamisaparaadi kujundamine.
2) Töö intonatsiooniga.
3) Heliredelid Duur ja moll (harmooniline, meloodiline) C, G, F – Duur (üks oktav) a, e, d – moll (üks oktav). Edasijõudnud: C, F, G, D– Duur (üks oktav) e, g, a – moll (üks oktav). Heliredel ja kolmkõla, üks oktav.
4) Etüüdid ja etüüdilaadsed palad, harjutused.
5) Palad , mis vastavad õpilase poolt omandatud ulatusele ja mis esindavad eri stiile ning on tempolt ja karakterilt erinevad. Palad, mis sisaldavad hetkel käsilolevaid uusi võtteid (rütmid, uued noodid).
6)Ansamblimäng: duetid, triod, kvartetid.
7)Noodistlugemine.

Tasemeeksami nõuded:
C/a, G/e, F helistikest 1 Duur ja 1 moll komisjoni valikul ning 1 – 2 erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.

Tasemenäited algajad:
P. Swann The Hippopotamus
F. Schubert Valss
P. Harrys Klouni valss
L. Moncton Tule ballile
W. A. Mozart - Allegretto
Lastelaul „Kus on minu koduke?“
Lastelaul „Poisid ritta“
„Uhti uhti uhkesti“ - Eesti rahvalaul

Oodatavad õpitulemused

Programmi läbinud õpilane:
• on omandanud elementaarsed puupuhkpillimängu võtted
• oskab lehest lugeda lihtsamaid palu ja harjutusi
• oskab tunnis antud juhiste järgi kodus harjutada
• oskab pilli hooldada
• suudab kaasa mängida Kullo puhkpilliorkestris

II tase

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õpilane:
• on omandanud põhilised pillimängu võtted (kaks oktavit)
• on omandanud korraliku tooni ja suudab mängides intoneerida puhtalt
• suudab mängida erineva helitugevusega, kasutada crescendot ja diminuendot
• oskab kasutada erinevaid strihhe: detasche, legato, staccato
• saab uusi kogemusi erinevate esinemisolukordade kohta (erinevad saalid, esinemine konkurssidel, esinemine ansambli koosseisus)
• omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute palade terviku tajumisel ja õppimisel.
• arendab muusikalist taju kuulates kontserte ja neid arvustades
• on saanud teadmisi pilli kasutuse mitmekülgsusest
• on võimeline hindama nii enda kui teiste esitusi.
Õppetöö sisu

II tase
1. Töö tooni, hingamise ja intonatsiooniga.
2. Heliredelid C/a, G/e, D/h, A/fis, F/d, B/g, heliredelid ja kolmkõlad detache, legato ja staccato.
3. Tehnilisi oskusi harjutatakse etüüdidega või etüüdilaadsete paladega.
4. Klaverisaatega palad. Teosed sisaldavad eri ajastuid, stiile, ülesehitust. Tempolt ja karakterilt on teosed erinevad.
5. Noodistlugemine, orkestripartiid.
6. Koosmäng

Tasemeeksami nõuded:
Üks duur ja üks moll komisjoni valikul õpitud helistikest lisadega ning 1-2 erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.

Palade tasemenäited:
H. Purcell. Two Bourree
R. Schumann. Unistustes
M. Petrenko. Valss
M. Mussorgski. Vana loss
G. Sviridov. Muusikaline hetk
J. S. Bach. Menuett (duett)
L. De Caix d`Hervelois „Gavotte“
J. S.Bach „Ariooso“
J. Williams „The raiders march“

Oodatavad õpitulemused

Õpilane :
• omandab lugusid kuuldeliselt
• tunneb musitseerimiseks, muusika tajumiseks ja ülesmärkimiseks vajalikke mõisteid
• suudab musitseerida üksi, koos õpetajaga või kaaslastega, saatega või ilma
• oskab pilli hooldada ja häälestada
• on täitnud talle õpetaja poolt antud individuaalsed ja lisategevuslikud ülesanded
• oskab ja suudab harjutada iseseisvalt

Edasijõudnud III tase
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õpilane:
• on omandanud muusika esitamiseks vajaliku instrumendikäsitluse oskuse, mis võimaldab muusikaõpingute jätkamist.
• omab valmisolekut erinevateks esinemisolukordadeks.
• omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute teoste õppimiseks.
• tajub muusikalist tervikut, valdab fraseerimise põhialuseid.
• oskab tõlgendada eri ajastute muusikat.
• tutvub kaasaja muusikaga. Jälgib mujal maailmas toimuvaid muusikaüritusi.
Õppetöö sisu

1. Töö tooni ja intonatsiooniga
2. Kõik helistikud. Heliredelid, kolmkõlad detasche, legato ja staccato. Kromaatiline heliredel.
3. Etüüdid ja etüüdilaadsed palad
4. Palad, mis esindavad eri ajastuid, stiile ja mis on tempolt ja karakterilt erinevad. Uuem muusika.
5. Noodistlugemine
6. Koosmäng (ansambel, orkester)

Tasemeeksami nõuded:
Üks duur ja moll kõikidest õpitud helistikest komisjoni valikul ja kaks erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.

Teoste tasemenäited:
1. G. F. Telemann Sonaat
2. H. Warren September in the rain
3. P. Desmond Take five
4. J. S. Bach. Aria
5. P. Bonneau. Suite
6. R.Valgre. Pärnu ballaad
7. S.Rahmaninov. Romanss
8. R.Valgre. Õige valik
9. A.Rivtšun. Valss
Oodatavad õpitulemused

Õpilane:
• oskab eesti muusika lugude kõrval ka teiste kultuuride muusikat. Teab lugudega seotud taustmaterjali.
• oskab loovalt rakendada mängutehnilisi oskusi.
• oskab erinevaid stiile ja võtteid (rahvamuusika, klassika, jazz, blues, swing).
• oskab iseseisvalt harmoniseerida lihtsamaid pillilugusid harmoonia põhifunktsioonide piires.
• on tuttav improviseerimisega lihtsama etteantud meloodia põhjal.
• oskab analüüsida oma ja kaasõpilaste muusikalisi esitusi.


Hindamine

Õppetöö jooksul analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega õpitavat. Puudub hindeline hindamine, kuid igale õpitud materjalile järgneb tagasiside andmine. Motiveeriv selgitus õpilase poolt saavutatule ja tema vajakajäämistele on oluline informatsioon. Vajakajäämisi analüüsides püstitatakse uued eesmärgid.
Oluline on iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine. Tunnustuseks on ka võimalus esineda kontsertidel.


Kasutatud kirjandus

1. http://rakveremuusikakool.edu.ee/wp-content/uploads/2014/02/SAKSOFON.pdf
2. http://huvikool.rae.ee/wp-content/uploads/2016/02/Saksofon-ainekava2017_p%C3%B5hi%C3%B5pe.pdf
3. http://rakveremuusikakool.edu.ee/wp-content/uploads/2014/02/KLARNET.pdf
4. http://huvikool.rae.ee/wp-content/uploads/2016/02/Klarnet-ainekava2017_p%C3%B5hi%C3%B5pe.pdf

 

 

 

Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
05.12.2021 Sõleke esineb Jõuluturul
05.12.2021 Tütarlastekoori Ellerhein kontsert koos ansabliga Vox Clamantis "Palju õnne, Ellerhein ja Vox Clamantis!"
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass