Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTO- JA VIDEORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
 

Kunstiring

 

 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 3 õppeaastat, õppijate soovi korral enam
Maht tundides:   6 tundi nädalas,keskmiselt228 tundi aastas
Õppekeel:  eesti, vene
Õppevormid ja meetodid: õppetund,  grupitööd, osavõtt näitustest, konkurssidest, võistlustest;  näituste külastamine, kohtumised kunstnikega
Vastuvõtutingimused: vanus 7-19 aastased, eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus
Õppevaldkond: kunst
 
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Kunstiringi eesmärgiks on kasvatada loova ellusuhtumisega inimest. Esmajärguline on isikupära  ja loovuse arendamine õpilastes.
Õppimine kunstiringis on protsess, mille teadvustatus ja eesmärgistatus sõltub õppija east ja individuaalsest eripärast.
Joonistamine ja maalimine on praktiline oskus, mis õpetab nägema ja tunnetama ümbritsevat maailma ja kandma see erinevate
materjalid kaudu paberile. Kunstiringis õpime joonistama, maalima ja ka meisterdama. Suur tähelepanu on pööratud kompositsiooniõpetusele
ja värviõpetusele. Olulisel kohal on joonistamisoskuse ja värvitaju arendamine. Õpime kasutama erinevaid väljendusvahendeid
nagu värvipliiats, kriidid, pastellid, viltpliiatsid, guašš, akvarellid, akrüülvärvid, tušš jne.
 
 
 Algajate õpieesmärkideks on:
-          joonistamine värvipliiatsite, kriitide, viltpliiatsitega jt
-          maalimine guaššide ja akvarellidega
-          joonistamine vabal teemal ja õpetaja poolt etteantud teemadel
-          lapse vaatluse, kujutamise ja  eneseväljendamise oskuse arendamine
 
 
Edasijõudnute eesmärgid:
Õppetöö edasijõudnutega toimub sujuval üleminekul  lihtsamalt keerukamale. Omandatud on kunstialased alg teadmised,
korratakse varemõpitut ning jätkub uute tehnikate ja oskuste omandamine. Suurem rõhk on õpilase veendumuste,
valikute ja stiilitunnetuse süvendamisel  ja toetamisel. Õpilasel tuleb lahendada raskemaid kompositsiooniülesandeid.
Kasutusele tulevad uued materjalid.
 
 
 
 
 
 
III Õppetöö sisu
 
Algajate rühm
I poolaasta
 
Lapse isikupära avastamisel ja arendamisel pean väga oluliseks tema sisemise tunnetuse tabamist ja temale ainuomase
leidmist. Iga laps on ainulaadne. Oma tunnete ja mõtete väljendamiseks kunsti kaudu peab hästi teadma selleks vajalikke
öövahendeid ja materjale ning samuti oskama neid valida. Alguses tutvustangi õpilastele selliseid töövahendeid nagu paber,
papp, pliiatsid, kriidid, pastellid, guašid jne. Oluline materjalide tutvustamise juures on isiklik vahetu kogemus nende
materjalidega töötades. Edasi minnes teemade juurde on oluline arendada lapse vaatlus-, kujutamise- ja eneseväljendamiseoskust.
Ainekava algabki joonistamise tähtsuse selgitamise ja selles peituvate võimaluste avamisega. Edasi tulevad mängu värvid, mis
pakuvad lastele suuri võimalusi ja elamusi enese väljendamiseks.
Õppetöö mitmekesistamise eesmärgil kasutame ka mitmeid voolimise ja meisterdamise materjale, mida pean lapse kunstiliseks
üldarendamiseks oluliseks. Õpime joonistama, maalima ja meisterdama mitmesuguseid esemeid, loomi, linde, inimesi, loodust,
Mõtestama lahti erinevaid teemasid nii lapse enda fantaasia piires kui ka näiteks muinasjututeemad, igapäevased olmeteemad,
kodu- ja koolilood, liiklus jm.
 
 
I moodul
 
 
September, oktoober, november, detsember – kokku 102 tundi.
 
Teooriale ja näituste külastamisele on arvestatud 25 tundi, praktilisele tööle arvestatud 77 tundi.
 
Sisuloend.
 
1. Tutvumine ringi töö ja töökorraldusega                                                  2 tundi
2. Tutvumine mitmesuguste kunsti väljendusvahenditega (paberid, pliiatsid, kustukummid, pintslid, värvid jm.)  3 tundi
 
3. Joonistamise tähtsuse selgitamine ja joonistamise alused                       8 tundi
a) joone tekitamise viisid
b) joone dünaamika, rütm ja väljendusrikkus
c) tasapinnalise kujutamise spetsiifika
 
4. Õigete joonistamisharjumuste ja –võtete omandamine                          8 tundi
a) joonistamiskoha valik
b) joonistamine seistes ja istudes, õige keha- ja käeasend
c) käeharjutused, käe surve teadlik reguleerimine
d) nägemisväli ja pildipind
e) lineaarsete suuna- ja suurussuhete määramine
 
5. Joonistuse üldehituse aluste omandamine                                             10 tundi
a) vaatepunkt – asukoht kujutatava suhtes ja selle valik
b)silmapiiri määramine, pildipinna jaotamine osadeks
c) joonistuse kompositsiooniline skeem; esi- ja tagaplaan; pildi üla- ja alaosa; elementaarsed perspektiiviseadused; kattumise kujutamine
 
6. Loomade ja loodusvormide kujutamine ja tundmaõppimine. Isikupärane kujutamine ja ekspressiivsus          8 tundi
 
7. Inimese kujutamine ja inimfiguuri põhiproportsioonide jaotus. Tegevuste kujutamine ning figuuri ja esemete seostamine      8 tundi
 
8. Värvid, värvisegamine- ja pinnakatmisharjutused                                 12 tundi
a) värvierinevuste väljatoomine
b) esemete kujutamine erineval taustal
c) isikupärasus inspiratsiooni allikana
 
9. Soojad ja külmad toonid, kontrastvärvused, tutvumine mõningate voolimis- ja meisterdamismaterjalidega         14 tundi
10. Joonistamine ja maalimine erinevatel teemadel                                     29 tundi
 
 
 
 
Algajad
II poolaasta
 
 
Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai – kokku 126 tundi.
 
Teooriale ja näituste külastamisele on arvestatud 30 tundi, praktilisele tööle on arvestatud 99 tundi.
 
Sisuloend.
 
1. Õpilased kordavad ja kasutavad kõike varemõpitut                          10 tundi
 
2. Joonistamine                                                                                      12 tundi
a) joonetugevus väljendusvahendina
b) pidev- ja katkendjoon
c) vertikaal- ja horisontaaljooned, sirg- ja kõverjooned
d) joonlaua kasutamine
 
3. Joonkompositsioon, joonistamine vaba käega ja joonlaua abil            6 tundi
 
4. Joon kui kontuur. Joon figuuri ja fooni eraldajana.                             6 tundi
 
5. Tutvumine natüürmordiga. Lihtsavormilistest esemetest natüürmordi maalimine lähtudes värvierinevustest        10 tundi
 
6. Toonvahekordade analüüsimine                                                        14 tundi
a) üldine tonaalsus
b) hele-tumeduse gradatsioon
c) pooltoonid
d) kontrast
e) figuuri ja fooni vahekord
 
7. Tausta funktsioonid. Tume objekt heledal taustal ja hele objekt tumedal taustal           15 tundi
8. Graafiline ja maaliline pinnakäsitlus. Faktuuride mitmekesisus ja nende tundmaõppimine      14 tundi
9. Suurte pindade katmine. Mõningate ilmastikunähtuste maalimine, näiteks udu, vihm,
torm, päikesepaiste jm.       
                                                                                                               20 tundi
10. Portree ja figuuri joonistamine. Portree- ja figuurimaal.
 Maalimine looduses                                                                              19 tundi
 
Õppeaasta lõpuks oskab õpilane valida joonistamise ja maalimise vahendeid. Tunneb kasutatud materjale ja oskab neid valida.
Teab, et töökoht peab olema korras ja asjad oma kohtadele tagasi panema. Oskab oma vanuse kohaselt joonistada, maalida ja meisterdada.
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeaasta lõpuks oskab õpilane:
-   vastavalt oma vanusele joonistada ja maalida
                  -   valida ja kasutada erinevaid materjale
                  -    erinevate materjalide ja tehnikatega ennast väljendada
                  -   oma töökohas korda säilitada
                  -   panna materjalid ja töövahendid õigesse  kohta klassiruumis
                  
 
 
Edasijõudnud
I poolaasta
 
September, oktoober, november, detsember – kokku 105 tundi.
 
Teooriale ja näituste külastamisele on arvestatud 26 tundi, praktilisele tööle on arvestatud 79 tundi.
 
Sisuloend.
 
1. Varemõpitu kordamine                                                                             6 tundi
 
2. Joonistuse ülesehituse keerukamad vormid                                            17 tundi
a) üldvormi ja detaili suhe
b) esemete keeruline ruumiline organisatsioon
c) Esemed ümbritsevas ruumis
d) läbipaistvus
e) siluettjoonistus
f) looduslike ja tehisvormide spetsiifika
 
3. Pinnakäsitlus ja tonaalsus                                                                        18 tundi
a) toonivahekordade analüüsimine
b) pooltoonid
c) tausta funktsioonid
d) eseme ja fooni vahekord
e) graafiline ja maaliline pinnakäsitlus
 
4. Perspektiiviõpetuse alused                                                                        20 tundi
a) tuum- ja koondpunkt
b) vaatenurga suurus
c) esemete ja seadeldiste perspektiivne kujutamine (tass, tool, kapp, jne.)
 
5. Loomade kujutamine                                                                                22 tundi
a) loomade liikumise mitmekesisus
b) loomade olek ja omapära tabamine eksterjööris (vabas looduses)
c) liikumisillusiooni loomine
 
6. Kujutatava tegevuse kui protsessi teadvustamine                                      22 tundi
a) joonistamise teadlik juhtimine
b) eesmärkide püstitamine, kompositsiooni loomine
c) vahendite valik
d) läbitöötamine ja viimistlemine
e) joonistamine ja maalimine teemade järg
 
 
 
Edasijõudnud
II poolaasta
 
Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai – kokku 129 tundi
 
Teooriale ja näituste külastamisele on arvestatud 30 tundi, praktilisele tööle on arvestatud 99 tundi.
 
 
Sisuloend.
 
1. Varemõpitu kordamine                                                                           6 tundi
 
2. Temaatiliste kompositsioonide ja geomeetrilis-                           
 abstraktsete piltide tegemine                                                                    8 tundi
a) meeleolu
b) trend
c) esemest lähtuv idee
 
3. Stiliseerimine staatiliselt ja dünaamiliselt                                              12 tundi
a) esemed
b) loomad
c) inimesed
 
4. Maalimine natuurist natüürmortide järgi (guašš, akrüül)                       18 tundi
a) viimistlusvõtete mitmekesisus
b) valgus ja vari
 
5. Joonistamine ja maalimune piltide järgi, ka tuntud kunstnike reproduktsioonide järgi       19 tundi
6. Figuuri joonistamine ja maalimine                                              16 tundi
a) figuur ruumis
b) ruumi suurem osakaal figuuri kujutamisel
 
7. Portree joonistamine ja maalimine                                                          12 tundi
a) portreeliste lahenduste mitmekesisus
b) karakterportreed
c) miimika ja väljendusliigutused
 
8. Maalimine akvarellidega                                                                          18 tundi
a) kihtide viisi katmine
b) märjalt märjale
c) muud võtted
 
9. Joonistamine ja maalimine looduses      20 tundi                                        
a) silmapiir
b) perspektiiv
 
 
Oodatavad õpitulemused
 
Õppeaasta lõpuks peaks õpilane oskama:
- joonistada ja maalida esemeid, figuure, natüürmorte, portreid
-leidma teemade väljendamiseks lahendusi vastavalt oma vanuseastmele
-tundma värvitoone nende nimetuste järgi
-oskama iseseisvalt teostada  ettevalmistustöid
- teadma primaar-, sekundaar-, tertsiaarvärve, sooje ja külmi toone jne.
-oskama vastavalt oma vanuseastmele teha kompositsioone ja stilisatsioone.
 
 
V Hindamine
 
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
Mõnede tööde puhul toimuvad kollektiivsed tööde analüüsid, kus ringi liikmed ise saavad avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta.
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd.
Osavõtt kohalikest ja rahvusvahelistest joonistusvõistlustest ning  konkurssidest ning sealt saadavad auhinnad on õpilastele eriti suureks tunnustuseks.
 
 
 

  

 

Juuni 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
3
4
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
10.07.2021 Piibarid esinevad Vergi kalurite päeval

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass