Tallinna Haridusamet kuulutas välja enampakkumise Kullo kohvikuruumide üürile andmiseks

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Tallinna Huvikeskus „Kullo“ (Mustamäe tee 59) kohvikuruumide üürile andmiseks.

1. Äriruumide kasutamise tingimused:
1.1 äriruumid antakse üürilepinguga kasutusse tähtajatult:
1.1.1 üürnik kohustub lõpetama äriruumi üürilepingu kolmekuulise etteteatamise ajaga ehitustööde alustamiseks;
1.2 äriruumide kasutusotstarve: toitlustus;
1.3 äriruumid on tühjad ning üürnik sisustab ruumid mööbli ja köögitehnikaga;
1.4 äriruumide üüri käibemaksuga alghind on 500 eurot ( 7,10 eurot/m²) kalendrikuus, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusega;
1.4.1 äriruumid on kasutatavad 1. jaanuarist kuni 30. juunini ning 1. septembrist kuni 31. detsembrini. Juulis ja augustis kehtestatakse 100% üürivabastus.
1.5 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
1.6 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

2. Äriruumide kasutamise eritingimused:
2.1 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;
2.2 äriruumide üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates igal aastal 1. jaanuaril 2%;
2.3 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumide üleandmisest;
2.4 üürnikul on õigus, eelnevalt kooskõlastatult üürileandjaga, paigaldada fuajeesse tasuta kohvikule kuuluvat inventari. Inventar peab olema tasuta kasutamiseks;
2.5 kohviku lahtiolekuaegadel tagab üürnik äriruumide, muude üürniku kasutuses olevate pindade ja oma inventari korrashoiu; väljaspool kohviku lahtiolekuaega koristab fuajeed Tallinna Huvikeskus „Kullo”;
2.6 üürnik kohustub kohviku pidamisel järgima toiduseaduse, töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, töösisekorra ja tuleohutuse eeskirja ning teisi õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
2.7 üürnik on teadlik Tallinna Huvikeskus „Kullo” uue hoone kavandamisest ning kohustub lõpetama üürilepingu kolmekuulise etteteatamise ajaga;
2.8 üürileandja ei kompenseeri üürnikule tema tegevuse arendamiseks tehtud kulutusi, ei kanna üürniku vara (inventari), köögiseadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ega riknemise riski;
2.9 pakkumuse esitajal ei tohi olla maksuvõlga ega rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

3. Pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht: hiljemalt 15.08.2022 kell 10.00, Tallinna Haridusameti kantselei, Estonia pst 5a III korrus.

4. Pakkujatel esitada kirjalik pakkumus kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud.

5. Pakkumus peab sisaldama:
5.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku (sh FIE ) puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post);
5.2 pakkuja senise tegevuse lühikest tutvustust, äriruumide kasutamise kontseptsiooni ja kontaktisiku andmeid;
5.3 pakkuja kinnitust, et eelpool esitatud tingimused on arusaadavad ja nõusolekut vara kasutamiseks käesoleval pakkumisel kehtestatud tingimustel;
5.4 sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumussummat eurodes (ilma ja koos käibemaksuga). Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa,
5.5 pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja nime koos allkirjaga, kontaktandmeid, ametikohta ning vajadusel esindamise alust (kui volikirja alusel);
5.6 dokumenti tagatisraha tasumise kohta.

6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on 500 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei SEB pank AS arvelduskontole IBAN: EE311010220061053015; viitenumber: 5006050050050318, selgitus: Tagatisraha, enampakkumine “Mustamäe tee 59, Tallinna Huvikeskus „Kullo“ kohvik, [enampakkuja nimi]“.

7. Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima äriruumi üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

8. Pakkumisi hinnatakse nende võrdlemise teel ja hindamise aluseks on kõrgeim pakutud üür ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

9. Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 640 4659 või e-posti aadressil

10. Äriruumidega on võimalik tutvuda alates 1. augustist, eelnevalt aeg kokku leppides Tallinna Huvikeskus „Kullo“ haldusjuhiga e-post: tel: 53333316.

Rohkem infot  Tallinna Haridusaemti kodulehel